حفاری مکانیزه

کارشناسی ارشد

احمد رمضان زاده

محتوای درس

پیک-قسمت دوم با صوت (1399/1/30)

ُسلام به دانشجویان گرامی، مطالب مربوط به کلاس صبح روز یکشنبه 99/1/31 ارایه شده است. لطفا سوالات در بخش مربوطه درج شود تا در یک کلاس رفع اشکال موارد مربوطه پاسخ داده شود. با تشکر

پیک -قسمت سوم با صوت (1399/1/30)

ُسلام به دانشجویان گرامی، مطالب مربوط به کلاس بعدازظهر روز یکشنبه 99/1/31 ارایه شده است. لطفا سوالات در بخش مربوطه درج شود تا در یک کلاس رفع اشکال موارد مربوطه پاسخ داده شود. با تشکر

باتن کاترز-قسمت اول با صوت (1399/2/8)

با سلام و ارزوی قبولی طاعات شما دانشجویان عزیز، مطالب جلسات روز 7 اردیبهشت تقدیم می شود.موفق باشید

باتن کاترز-قسمت دوم با صوت (1399/2/8)

با سلام و ارزوی قبولی طاعات شما دانشجویان عزیز، مطالب جلسات روز 7 اردیبهشت تقدیم می شود.موفق باشید

باتن کاترز-قسمت سوم با صوت (1399/2/13)

با سلام و ارزوی قبولی طاعات شما دانشجویان عزیز، مطالب جلسه روز 14اردیبهشت تقدیم می شود.موفق باشید

ODC قسمت اول با صوت (1399/2/25)

با سلام و ارزوی قبولی طاعات شما دانشجویان عزیز، مطالب جلسه روز 21 اردیبهشت تقدیم می شود.موفق باشید

ODC قسمت دوم با صوت (1399/2/25)

با سلام و ارزوی قبولی طاعات شما دانشجویان عزیز، مطالب جلسه روز 28 اردیبهشت تقدیم می شود.موفق باشید

فیلم های آمورزشی-یک (1399/3/11)

با سلام و ارزوی سلامتی و تندرستی شما دانشجویان عزیز، مطالب جلسه روز 11 خرداد تقدیم می شود.موفق باشید

فیلم های آمورزشی-دو (1399/3/11)

با سلام و ارزوی سلامتی و تندرستی شما دانشجویان عزیز، مطالب جلسه روز 11 خرداد تقدیم می شود.موفق باشید

انرژی ویژه (1399/3/12)

با سلام و ارزوی سلامتی و تندرستی شما دانشجویان عزیز، مطالب جلسه روز 18 خرداد تقدیم می شود.موفق باشید

عمر ابزار-قسمت اول با صوت (1399/3/25)

با سلام و ارزوی سلامتی و تندرستی شما دانشجویان عزیز، مطالب جلسه روز 25 خرداد تقدیم می شود.موفق باشید

عمر ابزار-قسمت دوم با صوت (1399/3/27)

با سلام و ارزوی سلامتی و تندرستی شما دانشجویان عزیز، مطالب جلسه روز 26 خرداد تقدیم می شود.موفق باشید

پرسش و پاسخ