مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی

کارشناسی

مجتبی رجبی

محتوای درس

پرسش و پاسخ