چینه شناسی

کارشناسی

عزیز الله طاهری

محتوای درس

حل تمرین (1398/12/21)

stratigraphy (1398/12/21)

چینه شناسی 1 (1398/12/21)

چینه شناسی 2 (1398/12/21)

ناپیوستگی (1399/1/4)

در این بخش با تعریف و مفهوم ناپیوستگی، انواع ناپیوستگی و فرایند های تشکیل ناپیوستگی آشنا می شوید.

jتمرین جدید چینه شناسی (1399/1/6)

مروری بر درس های قبلی، سطوح چینه بندی، ساخت های رسوبی، اصول تعیین سن نسبی و ناپیوستگی

جواب تمرین (1399/1/10)

جواب تمرین چینه شناسی در این فایل ارایه شده است.

تمرین جهت تشخیص ناپیوستگی (1399/1/17)

سلام در حلسه قبل با انواع ناپیوستگی و ساخت های رسوبی آشنا شدید. در این تمرین در هر شکل انواع ساخت های رسوبی ، انواع ناپیوستگی و دلایل تشکیل ان ها را مشخص نمایید.

واحدهای چینه شناسی (1399/1/27)

در این فایل تصاویری مرتبط با واحدهای چینه شناسی ارایه شده است که در فیال صوتی در خصوص آنها شرح کامل داده می شود

نحوه شناسایی (1399/1/28)

در کلاس آنلاینی که برگزار شد با تعریف و مشخصات سازند آشنا شدید. در این فایل چند توالی و نحوه تشخیص سازند ها شرح داده شده و سپس چند تمرین که آن ها را حل و برای اینجانب ارسال نمایید

واحد های زیست چینه نگاری (1399/2/7)

سلام در این فایل با تعریف واحد ریست چینه ای و مشخصات فسیل ایندکس یا راهنما آشنا شده و در نهایت چند تمرین ارایه شده است. فایل صوتی از طریق پیام رسان ارسال خواهدشد

زیست چینه نگاری (1399/2/11)

سلام در این فایل با انواع واحدهای زیست چینه نگاری آشنا می شوید

تمرین درس زیست چینه نگاری (1399/2/12)

سلام در تمرین ارسالی انواع بیوزون ها را تشخیص دهید

پرسش و پاسخ