زمین شناسی تاریخی

کارشناسی

عزیز الله طاهری

محتوای درس

سنگ شناسی کربانته (1399/1/2)

در این بخش با نامگذاری سنگ های رسوبی و مشخصات بافتی آن ها آشنا می شوید. همچنین اهمیت و نحوه استفاده از سنگ های رسوبی در زمین شناسی تاریخی آمشخص می شود.

ساخت رسوبی (1399/1/5)

در این بخش با ویژگی مهم سنگ های رسوبی یعنی ساخت های رسوبی آشنا می شوید. با مطالعه ساخت های رسوبی اطلاعات مهمی از شرایط تشکیل سنگ های رسوبی در گذشته زمین شناسان به دست می آورند

بیوسفر (1399/1/6)

در این بخش با پخش و پراکندگی و گسترش زمین شناسی گیاهان و مهره داران آشنا می شوید.

تمرین زمین شناسی تاریخی و ساخت رسوبی (1399/1/7)

در این تمرین بلوغ بافتی، نامگذاری سنگ های رسوبی و ساخت های رسوبی را بررسی می نمایید.

پخش و پراکندگی موجودات در محیط دریایی (1399/1/9)

در این بخش دو فایل آپلود شده است که یک فایل صوتی است که به طور کامل تفسیم بندی محیط دریا و نحوه پخش و پراکندگی موحودات در آن شرح داده شده است. این مطالب با تصویر و نوشتار نیز در یک فایل pdf ارایه شده است

جواب تمرین (1399/1/9)

زمان زمین شناسی (1399/1/19)

سلام لطفا این فایل صوتی را گوش نمایید و در صورت داشتن اشکال آن ها را مطرح نمایید. در فایل بعدی با تصاویر و توصیف کامل آن ها اصول تعیین سن نسبی مورد بررسی قرار می گیرد .

زمان زمین شناسی (1399/1/19)

در این فایل با اصول تعیین سن نسبی با شکل های مختلفی که هر یک معرف یکی از اصول تعیین سن نسبی هستند، آشنا می شوید

تمرین اصول تعیین سن نسبی (1399/1/19)

سلام در فایل ارسالی شکل های مختلفی ارایه شده است که دانشجویان مشخص می نمایند که هر شکل معرف کدامیک از اصول تعیین سن نسبی است

ناپیوستگی (1399/1/26)

در این فایل با انواع ناپیوستگی آشنا می شوید

واحد سنگ چینه نگاری (1399/2/4)

سلام با توجه به فایل صوتی ارسالی در فایل ارسالی توالی ها را تقسیم بندی نمایید. همانطور که عنوان شد طبقات تشکیل دهنده طبقات زمین بر اساس ویژگی های متفاوتی از قبیل سنگ شناسی و زیستی قابل تقسیم بندی هستند.

زمان زمین شناسی (1399/2/7)

سلام در فایل صوتی ارایه شده در پیام رسان که در ان مشخصات واحدهای زمان چینه ای و زمان زمین شناسی و تفاوت آن ارایه شده. در این فایل شکل ها و توضیحات نوشتاری ارایه می شود

نحوه شناسایی واحدهای زمان چینه ای (1399/2/10)

سلام در فایل ارسالی با نحوه شناسایی واحدهای زمین چینه ای آشنا می شوید. فایل صوتی از طریق پیام رسان ارسال می شود.فایل صوتی از طریق پیام رسان ارسال خواهد شد

تمرین (1399/2/15)

تمرین جهت تمایز واحدهای زمان چینه ای (1399/2/17)

سلام در این تمرین با توجه به مشخصات ذکر شده برای هر شکل واحدهای زمان چینه ای را از یک دیگر تفکیک نمایید.

تطابق (1399/2/23)

بر اساس فایل های صوتی و اشکال ارسالی مطالب را مطالعه و سپس توضیح بیشتری ارایه خواهد گردید

تطابق 2 (1399/2/26)

پرسش و پاسخ