مبانی مکانیک سنگ

کارشناسی

سیدمحمد اسماعیل جلالی

محتوای درس

حل مسایل مکانیک سنگ فصل دو (1399/1/17)

برای کلاس مورخ 17 فروردین 1399

حل مسایل مکانیک سنگ فصل si (1399/1/24)

برای کلاس مورخ 24 فروردین 1399

مکانیک سنگ (1399/1/31)

این درس مربوط به کلاس مورخ 99/01/31 می باشد.

مکانیک سنگ (1399/1/31)

این درس مربوط به کلاس مورخ 99/01/31 می باشد.

مکانیک سنگ (1399/1/31)

این درس مربوط به کلاس مورخ 99/01/31 می باشد. (توضیحات)

مکانیک سنگ (1399/1/31)

توضیحات مربوط به تدریس

مکانیک سنگ (1399/1/31)

فایل تدریس مربوط به تاریخ 17 فروردین 99 از فصل دوم کتاب مروری بر مکانیک سنگ کمک بگیرید.

مکانیک سنگ (1399/1/31)

فایل تدریس2 مربوط به تاریخ 17 فروردین 99

مکانیک سنگ (1399/1/31)

فایل تدریس 3 مربوط به تاریخ 17 فروردین 99

مکانیک سنگ (1399/1/31)

فایل تدریس توضیحات مربوط به تاریخ 17 فروردین 99

مکانیک سنگ (1399/1/31)

فایل تدریس توضیحات 2 مربوط به تاریخ 17 فروردین 99

مکانیک سنگ (1399/1/31)

فایل تدریس توضیحات 3 مربوط به تاریخ 17 فروردین 99

مکانیک سنگ (1399/1/31)

فایل تدریس توضیحات 4 مربوط به تاریخ 17 فروردین 99

مکانیک سنگ (1399/1/31)

فایل تدریس مربوط به تاریخ 24 فروردین 99

مکانیک سنگ (1399/1/31)

فایل تدریس 2 مربوط به تاریخ 24 فروردین 99

مکانیک سنگ (1399/1/31)

فایل تدریس 3 مربوط به تاریخ 24 فروردین 99

مکانیک سنگ (1399/1/31)

فایل تدریس توضیحات مربوط به تاریخ 24 فروردین 99

مکانیک سنگ (1399/2/7)

فایل تدریس توضیحات مربوط به تاریخ 7 اردیبهشت 99

مکانیک سنگ (1399/2/7)

تصویر توضیحات مربوط به تاریخ 7 اردیبهشت 99

مکانیک سنگ (1399/2/7)

تصویر توضیحات مربوط به تاریخ 7 اردیبهشت 99

مکانیک سنگ (1399/2/7)

تصویر توضیحات مربوط به تاریخ 7 اردیبهشت 99

مکانیک سنگ (1399/2/14)

فایل تدریس مربوط به تاریخ 14 اردیبهشت 99

مکانیک سنگ (1399/2/15)

فایل تدریس بخش دوم مربوط به تاریخ 14 اردیبهشت 99

مکانیک سنگ (1399/2/21)

فایل تدریس مکانیک سنگ یکشنبه 21 اردیبهشت 99 بخش اول.

مکانیک سنگ (1399/2/21)

فایل تصویر مکانیک سنگ یکشنبه 21 اردیبهشت 99 بخش اول.

مکانیک سنگ (1399/2/21)

فایل تصویر مکانیک سنگ یکشنبه 21 اردیبهشت 99 بخش اول.

مکانیک سنگ (1399/2/21)

فایل تدریس مکانیک سنگ یکشنبه 21 اردیبهشت 99 بخش دوم.

مکانیک سنگ (1399/2/21)

فایل تصویر مکانیک سنگ یکشنبه 21 اردیبهشت 99 بخش دوم.

مکانیک سنگ (1399/2/21)

فایل تصویر مکانیک سنگ یکشنبه 21 اردیبهشت 99 بخش دوم.

مکانیک سنگ (1399/2/28)

فایل تدریس بخش اول 28 اردیبهشت 99

مکانیک سنگ (1399/2/28)

شکل یک مربوط به بخش اول تدریس 28 اردیبهشت 99

مکانیک سنگ (1399/2/28)

فایل تدریس بخش دوم 28 اردیبهشت 99

مکانیک سنگ (1399/2/28)

شکل دو مربوط به بخش دوم تدریس 28 اردیبهشت 99

مکانیک سنگ (1399/2/28)

شکل سه مربوط به بخش دوم تدریس 28 اردیبهشت 99

مکانیک سنگ (1399/3/11)

تدریس 1 مکانیک سنگ، یکشنبه 11 خرداد 99

مکانیک سنگ (1399/3/11)

تصویر مربوط به تدریس 1 مکانیک سنگ، یکشنبه 11 خرداد 99

مکانیک سنگ (1399/3/11)

تدریس 2 مکانیک سنگ، یکشنبه 11 خرداد 99

مکانیک سنگ (1399/3/11)

تصویر مربوط به تدریس 2 مکانیک سنگ، یکشنبه 11 خرداد 99

مکانیک سنگ (1399/3/11)

تدریس 3 مکانیک سنگ، یکشنبه 11 خرداد 99

مکانیک سنگ (1399/3/18)

تدریس اول مربوط به مکانیک سنگ 18 خرداد 99

مکانیک سنگ (1399/3/18)

تدریس دوم مربوط به مکانیک سنگ 18 خرداد 99

مکانیک سنگ (1399/3/25)

فصل 6 کتاب مروری بر مسایل مکانیک سنگ مورخ 25 خرداد 99

مکانیک سنگ (1399/3/25)

فایل تدریس بخش 1 مربوط به یک شنبه 25 خرداد 99

مکانیک سنگ (1399/3/25)

فایل تدریس بخش 2 مربوط به یک شنبه 25 خرداد 99

پرسش و پاسخ

باسلام و عرض خسته نباشید خدمت دکتر جلالی استاد این پی دی افی که قرار بود به ما اراعه بشه رو از کی بگیریم همین حل المساعل مبانی مکانیک سنگ هنوز دستمون نرسیده و اینکه جزوتونو از کجا تهیه کنیم؟ (علیرضا - 14/12/1398، 22:33:04)
پاسخ: فایل های مورد نظر مربوط به درس هر جلسه بارگذاری می گردد.