طراحی معماری1

کارشناسی

الهام سرکرده ئی

محتوای درس

طرح1 (1398/12/25)

با سلام. دانشجویان درس طرح 1، تا دوشنبه 26 اسفند، زمان تحویل تحلیل پروژه مهدکودک تمدید شد. دانشجویان محترم، هر دو بخش تحلیل، برای ارایه در هفته سوم فرودین در نظر گرفته شده است. موفق باشید.

تحلیل سایت (1398/12/26)

دانشجویان محترم،فایل ارسالی را ملاحظه فرموده و در مورد سایت و تحلیل تکمیلی اقدام فرمایید.

نمونه مهد کودک جهت اسکیس 3 (1398/12/26)

فایل ارسالی را ملاحظه فرموده و مشابه ایده ی آن، اسکیس بزنید: در سایت (مربوط به طرح) ابعاد سایت در فایل قبل موجود است.

انجام پروژه طرح از فروردین الی 25 اردیبهشت (1399/2/25)

طراحی مهد کودک، آقای مرتضوی

انجام پروژه طرح از فروردین الی 25 اردیبهشت (1399/2/25)

طراحی مهد کودک، آقای دارابیان

انجام پروژه طرح از فروردین الی 25 اردیبهشت (1399/2/25)

طراحی مهد کودک، خانم محمدی

انجام پروژه طرح از فروردین الی 25 اردیبهشت (1399/2/25)

طراحی مهد کودک، آقای موسوی

انجام پروژه طرح از فروردین الی 25 اردیبهشت (1399/2/25)

طراحی مهد کودک، آقای مصطفوی

انجام پروژه طرح از فروردین الی 25 اردیبهشت (1399/2/25)

طراحی مهد کودک، خانم وفایی

انجام پروژه طرح از فروردین الی 25 اردیبهشت (1399/2/25)

طراحی مهد کودک، آقای صانع

انجام پروژه طرح از فروردین الی 25 اردیبهشت (1399/2/25)

طراحی مهد کودک، خانم عرب عامری

انجام پروژه طرح از فروردین الی 25 اردیبهشت (1399/2/25)

طراحی مهد کودک، آقای جوانبخت

انجام پروژه طرح از فروردین الی 30 اردیبهشت (1399/3/30)

طراحی مهد کودک، آقای بازگیر

پرسش و پاسخ