مرتضی رحیمیان

دانشیار دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دکتری برق-قدرت

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه فردوسی مشهد
زمینه ها و علایق پژوهشی: بهره برداری، برنامه ریزی و اقتصاد سیستم های قدرت، شبکه هوشمند، کاربرد تئوری بهینه سازی
عضویت در مجامع علمی: IEEE، انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
لطفاً، به CV اینجانب مراجعه شود.

تلفن تماس: 982332300240
تلفن داخلی: 3208

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 17
ابوالفضل قاسمی (1397)، "مدیریت انرژی در ریزشبکه‌ی هوشمند با حضور خودروهای الکتریکی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید مشاور]
مجتبی کولیوند (1396)، "مدیریت انرژی هوشمند نیروگاه مجازی با در نظر گرفتن رزرو چرخان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید راهنما]،
امین عابدی (1396)، "بهره برداری بازارهای انرژی و رزرو توأم با در نظر گرفتن تولید توان بادی همبسته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید راهنما]،
سمانه صفی جهانشاهی (1396)، "بهینه‌سازی انتقال حرارت نانوسیال در کانال ها با دیواره های موج‌دار با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پوریا اکبرزاده[استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید مشاور]
حسن کریمی شمس آبادی (1396)، "قدرت بازار در یک بازار برق متمرکز دارای تولید توان بادی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید راهنما]، محمد امین لطیفی[استاد/ اساتید مشاور]
مرتضی حیدری کنگ علیا (1395)، " برنامه ریزی توسعه شبکه توزیع با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید مشاور]
سهیل کعبه پهنه کلائی (1394)، "مدیریت انرژی هوشمند نیروگاه مجازی با در نظر گرفتن پیشامدهای ریزشبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید راهنما]،
ایراندخت امیرجانی مروی (1394)، "ارزیابی آماری آثار تولید توان بادی همبسته بر هزینه عدم تعادل در بازار زمان‌حقیقی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید راهنما]،
بهاره سیرجانی (1394)، "تأثیر ویژگی‌های فنی انواع واحدهای تولید بر قدرت بازار در بازار برق"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید راهنما]،
سیده زهرا میکائیلی (1394)، "بهینه سازی پارامتر های طراحی یاتاقان های ژورنال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پوریا اکبرزاده[استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید مشاور]
مسعود عامری (1394)، "تاثیر کوتاه مدت سیاست تنوع سازی مجازی-مالی بر قدرت بازار بر بازار برق"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید راهنما]، محمد امین لطیفی[استاد/ اساتید مشاور]
رضا ارجمند (1393)، "تأثیر کوتاه‌مدت وابستگی زمانی-مکانی تولید مزارع بادی بر قیمت انرژی الکتریکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید راهنما]،
سید رضا عزیزی قلعه سری (1393)، "طراحی بهینه اندازه منابع تولید توان در خودروی برقی پیل سوختی متصل به شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین حاجی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید مشاور]
فتاح حسن زاده (1392)، "عنوان پایان‌نامه ارشد مدیریت توان در سیستم های تولید توان ترکیبی بادی، پیل سوختی و ذخیره ساز انرژی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین حاجی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید مشاور]
محمود سلیمی (1392)، "تأثیر شبکه هوشمند بر امنیت سیستم قدرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبر پویان[استاد/ اساتید راهنما]، فاطمه جعفری نژاد، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید مشاور]
داود عباسی (1391)، "عنوان: بدست آوردن نقطه تعادل نش-کارنو در یک بازار شامل نیروگاه های حرارتی و بررسی قدرت بازار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن اصیلی[استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

  Close
  مقالات ژورنالی
  • M. Ameri, M. Rahimiyan, M. A. Latify، "Capacity Withholding Constrained by Operational Limits of Generation under Financial Virtual Divestiture in a Day-Ahead Market"، IEEE Transactions on Power Systems، جلد 33، شماره 1، صفحات 771-780، 2018
  • A. R. Vahabi, M. A. Latify, M. Rahimiyan, G. R. Yousefi، "An Equitable and Efficient Energy Management Approach for a Cluster of Price-Responsive Demands"، Applied Energy، جلد 219، صفحات 276-279، 2018
  • A. Ghasemi, M. Banejad, M. Rahimiyan، "Integrated Energy Scheduling under Uncertainty in a Micro Energy Grid"، IET Generation, Transmission & Distribution، جلد 12، شماره 12، صفحات 2887-2896، 2018
  • B. Sirjani, M. Rahimiyan، "Wind Power and Market Power in Short-Term Electricity Markets"، International Transactions on Electrical Energy Systems، جلد 28، شماره 8، 2018
  • سهیل کعبه پهنه کلائی، مرتضی رحیمیان، "مدیریت انرژی نیروگاه مجازی با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی"، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 48، شماره 2، صفحات 907-918، 2018
  • سهیل کعبه پهنه کلائی، مرتضی رحیمیان، "مدیریت انرژی نیروگاه مجازی بر پایه بهینه سازی مقاوم با پایش پیشامدهای ریزشبکه: مطالعه موردی خروج تکی خط"، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 47، شماره 1، صفحات 249-261، 2017
  • M. Rahimiyan, L. Baringo، "Strategic Bidding for a Virtual Power Plant in the Day-Ahead and Real-Time Markets: A Price-Taker Robust Optimization Approach"، IEEE Transactions on Power Systems، جلد 31، صفحات 2676-2687، 2016
  • R. Arjmand, M. Rahimiyan، "Statistical Analysis of a Competitive Day-Ahead Market Coupled with Correlated Wind Production and Electric Load"، Applied Energy، جلد 161، صفحات 153-167، 2016
  • R. Arjmand, M. Rahimiyan، "Impact of Spatio-Temporal Correlation of Wind Production on Clearing Outcomes of a Competitive Pool Market"، Renewable Energy، جلد 86، صفحات 216-227، 2016
  • M. Rahimiyan، "A Statistical Cognitive Model to Assess Impact of Spatially Correlated Wind Production on Market Behaviors"، Applied Energy، جلد 122، شماره 1، صفحات 62-72، 2014
  • M. Rahimiyan, L. Baringo, and A. J. Conejo، "Energy Management of a Cluster of Interconnected Price‐Responsive Demands"، IEEE Transactions on Power Systems، جلد 29، شماره 2، صفحات 645-655، 2014
  • M. Rahimiyan, J. M. Morales, A. J. Conejo، "Evaluating Alternative Offering Strategies for Wind Producers in a Pool"، Applied Energy، جلد 88، شماره 12، صفحات 4918-4926، 2011
  • H. Rajabi Mashhadi, M. Rahimiyan، "Measurement of Power Supplier’s Market Power Using a Proposed Fuzzy Estimator"، IEEE Transactions on Power Systems، جلد 26، شماره 4، صفحات 1836-1844، 2011
  • M. Rahimiyan, H. Rajabi Mashhadi، "Evaluating the Efficiency of Divestiture Policy in Promoting Competitiveness Using an Analytical Method and Agent-Based Computational Economics"، Energy Policy، جلد 38، شماره 3، صفحات 1588-1595، 2010
  • M. Rahimiyan, H. Rajabi Mashhadi، "An Adaptive Q-Learning Algorithm Developed for Agent-Based Computational Modeling of Electricity Market"، IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews، جلد 40، شماره 5، صفحات 547-556، 2010
  • M. Rahimiyan, H. Rajabi Mashhadi، "Supplier's Optimal Bidding Strategy in Electricity Pay-as-Bid Auction: Comparison of the Q-Learning and a Model-Based Approach"، Electric Power Systems Research، جلد 1، شماره 165، صفحات 78، 2008
  • M. Rahimiyan, H. Rajabi Mashhadi، "Risk Analysis of Bidding Strategies in an Electricity Pay-as-Bid Auction: A New Theorem"، Energy Conversion and Management، جلد 48، شماره 1، صفحات 131-137، 2007

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
مدل سازی و تهیه الگوریتم مربوط به سیستم مدیریت انرژی در بخش توزیع منطبق بر مشخصات طرح فهام 1394/6/21 27 ماه سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خاتمه يافته
ارزیابی پتانسیل ساختاری قدرت بازار برق ایران 1391/7/29 9 ماه شرکت مدیریت شبکه برق ایران خاتمه يافته
طراحی سیستم پایشِ بازار برق ایران 1391/4/17 12 ماه شرکت مدیریت شبکه برق ایران خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهبرنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژیجلسه شورای آموزشی دانشگاهاقتصاد مهندسی
یک‌شنبهمراجعه دانشجویانتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 (**)جلسه شورای پژوهشی دانشگاهآزمایشگاه تحقیقاتی
دوشنبهاقتصاد مهندسی (*) برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی (**)جلسات دانشکده
سه‌شنبهمراجعه دانشجویانتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 جلسه کمیته منتخبآزمایشگاه تحقیقاتی
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات: * هفته های فرد، ** هفته های زوج

پرسش و پاسخ

پاسخ: دانشجوی عزیز. با سلام. از دیدگاه های مختلف می توانید در این حوزه فعالیت کنید و جهت کسب مهارت کافی و تخصص کاربردی بهتر است از دیدگاه مشخصی کار کنید. مثلا توسعه فناوری (ماده، مکانیک، ژنراتور و مبدل های الکترونیک قدرت) یا بهره برداری و برنامه ریزی (طراحی الگوریتم های مدیریت انرژی، توسعه ظرفیت، سیاست گذاری، تدوین استاندارد) و پیش بینی تولید منابع تجدیدپذیر در کوتاه مدت و بلند مدت. تخصص اینجانب بیشتر در حوزه بهره برداری و برنامه ریزی منابع و پیش بینی تولید انهاست. لطفا جهت راهنمایی بهتر به دفتر اینجانب مراجعه کنید.
پاسخ: دانشجوی عزیز. با سلام. مراجع زیر، به ترتیب اهمیت، در این درس مورد توجه است:
W. D. Stevenson, Elements of power system analysis, McGraw-Hill series,1982.
O. L. Elgerd, Power system analysis: An introduction, McGraw-Hill series.
پاسخ: سلام، دانشگاه در بازه زمانی 31 تیر الی 18 مرداد تعطیل است. لطفا درخواست خود را برای اینجانب در سیستم گلستان اعلام کنید. با تشکر