شماره تلفنهای ضروری دانشگاه

1. حوزه ریاست دانشگاه

1-1. دفتر ریاست، روابط عمومی و امور حقوقی دانشگاه

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

نمابر (فکس)

مسئول دفتر رئیس دانشگاه

2303

2304

32396000-023

32393503

32394419

مشاور و رئیس دفتر ریاست

2306

 

-

 

1-1-1. اداره روابط عمومی

سمت

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

نمابر (فکس)

روابط عمومی

2574

32390730

32394419

کارشناس سمعی و بصری مدیریت تالارها

2431

-

-

 

1-1-2. اداره امور حقوقی و قراردادها

سمت

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

نمابر (فکس)

کارشناس بررسی شکایات

2302

32396000

32394419

کارشناس امور حقوقی و قراردادها

2714

32396000

32394419

 

1-1-3. دبیرخانه

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

نمابر (فکس)

کارشناسان دبیرخانه مرکزی

2358

-

-

بایگان

2494

-

-

نامه رسان

2359

-

-

 

1-2. مدیریت حراست

سمت

تلفن داخلي

تلفن مستقيم و نمابر

نمابر (فکس)

مشاور رئیس و مدیر حراست

2312

2311

32392201

32392201

سرپرست نگهبانی و انتظامات

2356

-

-

نگهبانی مرکزی

2502

2501

32396309

-

نگهبانی پردیس

3388

32300256

-

نگهبانی خوابگاه خواهران

 

32392263

-

نگهبانی دانشکده کشاورزی بسطام

 

32544022

-

 

1-3. مدیریت برنامه، بودجه وتحول اداری

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

نمابر (فکس)

مدیر برنامه و بودجه

2301

32392011

32392011

مسئول دفتر

2301

32392011

-

 

1-4. گروه همکاریهای علمی و بین المللی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

نمابر (فکس)

کارشناس امور بین الملل

2333

32394931

-

 

1-5. دفتر نظارت و ارزیابی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

نمابر (فکس)

رئیس دفتر نظارت وارزیابی

2332

32391455

-

 

1-6. هسته گزینش کارکنان

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

نمابر (فکس)

مدیر هسته

2336

32395580

-

کارشناس هسته

2570

32395580

-

 

1-7. ستاد شاهد و ایثارگر

سمت

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

نمابر (فکس)

 

كارشناس گروه شاهد و ايثارگر

2571

32391454

-

 

1-8. بنیاد خیرین دانشگاه

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

نمابر (فکس)

مدیر عامل بنیاد خیرین

-

32393102

09121735024

-

 

 

2. دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

سمت

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

نمابر (فکس)

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

2497

32394513

32396010

نهاد رهبری واحد خواهران

2432

-

-

حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان

2401

32391452

32391452

مسجد الزهراء

2684

-

-

3- حوزه معاونت اداری ومالی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

نمابر (فکس)

معاون اداری ومالی

2320

32394932

-

مسئول دفتر

2320

32394932

32396006

كارگزيني هيأت علمي

2324

32395540

-

 

3-1. مدیریت امورمالی

سمت

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

نمابر (فکس)

مدیر امور مالی

2316

32396192

32396192

مسئول دفتر

2317

32396192

-

معاون مدیر امور مالی

2319

32396270

-

رئیس اداره رسیدگی و تنظیم حساب ها

2321

32396270

-

رئیس اداره دریافت وپرداخت

2318

-

-

جمعدار اموال

2309

-

-

 

3-2. مدیریت اموراداری

سمت

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

نمابر (فکس)

مديريت امور اداري

2325

32393504

-

مسئول دفتر امور اداري

2325

32393504

-

رئيس اداره كارگزيني و رفاه

2349

32395590

-

رئيس اداره تداركات و كارپردازي

2743

32393090

-

اداره نقليه

2499

2509

32391440

32396281

-

اداره خدمات عمومي

2351

-

-

انبار مركزي

2531

-

-

اطلاعات

2503

2436

-

-

3-3. مدیریت فنی وطرح های عمرانی

سمت

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

نمابر (فکس)

مدیر فنی و طرحهای عمرانی

3398

32300253

-

دفتر مدیریت فنی

3402

323002552

-

کارشناس عمرانی

3391

32300261

-

کارشناس تاسیسات مکانیکی

3397

32300260

-

کارشناس تاسیسات برقی

3393

32300260

-

رئیس اداره تعمیر و نگهداری

3392

32300320

-

کارشناس تأسیسات مکانیکی(تعمیر ونگهداری)

-

32300261

-

تاسیسات دانشگاه ( پردیس شماره1)

2530

32393116

-

تأسیسات بخش خصوصی

2631

32395058

-

تاسیسات دانشگاه ( پردیس شماره2)

3394

-

-

 

4. حوزه معاونت پژوهش و فناوری وکتابخانه مرکزی

سمت

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

نمابر (فکس)

معاون پژوهش و فناوري

3434 , 3417

32300206

32300333

مسئول دفتر معاون

3434

32300334

32300333

مدير امور پژوهشي

3431

32300332

-

دفتر پژوهش

3431

32300332

-

مدير امور فناوري و ارتباط با صنعت

3429

32300330

-

رئيس كتابخانه مركزي

3435

32300335

-

دفتر كتابخانه/ مالي و سفارشات

3435

32300335

-

رئيس مركز چاپ و نشر

3430

32300331

32300331

دفتر چاپ و نشر

3436

32300331

-

رئيس مركز رشد

3415

32300205

-

كارشناس پژوهشكدها و مركز رشد

3327

32300327

-

مرکز رشد

-

32300273

-

 

4-1. مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

نمابر(فکس)

مدیر مرکز فناوری اطلاعات

2347

32392202

32392202

رئیس گروه شبکه زیرساخت

2236

-

-

رئیس گروه فناوری

3030

-

-

کارشناس مسئول وب

2567

-

-

کارشناس وب

3031

-

-

کارشناس سخت افزار

2489

-

-

کارشناس سخت افزار

3410

-

-

 

5. حوزه معاونت دانشجویی

سمت

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

نمابر(فکس)

معاونت دانشجویی

2342

32396009

32396009

مسئول دفترمعاونت دانشجویی

2342

32396009

32396009

کارشناس کمیسیون موارد خاص

2717

32391680

-

مدیر تربیت بدنی

2596

32395520

-

مدیر کل امور دانشجویی

2244

32393505

32393505

مسئول اداره رفاه

2247

32393506

-

مسئول خوابگاه برادران

2240

32392012

-

مسئول خوابگاه خواهران

2243

32392012

-

ناظم خوابگاه برادران

2504

32391133

-

ناظم خوابگاه برادران(پردیس)

3385

3230263

-

خوابگاه خودگردان احمدیان

-

4-32368883

-

ناظمه خوابگاه خواهران

-

32392264

-

خوابگاه خودگردان میرابوطالب

-

32241019

-

سلف سرویس

2237

32393501

-

کارشناس تغذیه (سلف سرویس)

2599

32393501

-

سلف سرویس پردیس

3405

32300262

-

مرکز مشاوره و سلامت

2747

32395560

-

 

6. حوزه معاونت فرهنگی واجتماعی

سمت

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

نمابر(فکس)

معاون فرهنگي و اجتماعي

2385

32394518

-

كارشناس و مسئول دفتر معاونت فرهنگي و اجتماعي

2385

32394518

32394518

مدير برنامه ریزی فرهنگي و اجتماعی

2434

32390253

32390253

كارشناس و مسئول دفتر اداره كل امور فرهنگي

2434

-

-

رئیس گروه انجمن‌های علمی دانشجویی

2464

32394200

32394200

کارشناس و مسئول دفتر مديريت انجمن‌های علمی دانشجویی

2464

32394200

-

 

7. حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دانشکده ها

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

نمابر (فکس)

معاون آموزشی

2341

32395503

-

مسئول دفتر معاونت آموزشی

2341

32395503

32391460

کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی

2425

-

 

 

 

7-1. مدیریت تحصیلات تکمیلی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

نمابر(فکس)

مدير تحصیلات تکمیلی

2344

32397600

32397600

مسئول دفتر کارشناس تربیت بدنی وصنایع

2344

32397600

-

رئیس اداره دانش آموختگان و فرصت مطالعاتی

2343

-

-

کارشناس آموزشی دانشكده هاي مهندسي معدن-مهندسی مواد مهندسی معماری و پردیس خوارزمی

2741

-

-

کارشناس آموزشی دانشكده هاي مهندسی برق و مهندسی مکانیک

2663

-

-

رئیس اداره ...... و کارشناس آموزشی دانشکده های علوم پایه و استعدادهای درخشان

2662

-

-

کارشناس آموزشی دانشكده هاي مهندسی عمران و مهندسی کامپیوتر

2709

-

-

کارشناس آموزشی گروه زبان و فارغ التحصیلان

2665

-

-

بایگان

2662

-

-

 

7-2. اداره کل آموزش

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

نمابر(فکس)

مدیر کل امور آموزشی

2369

32395500

 

32395500

مسئول دفتر مدیرکل آموزش

2369

32395500

32395500

معاون مدیرکل امور آموزشی

2360

32395170

-

 

کارشناس اداره دانش آموختگان

2583

-

-

کارشناس اداره دانش آموختگان

2368

-

-

مسئول بایگانی

2395

-

-

رئیس اداره پذیرش،ثبت نام و نظام وظیفه

2582

32391457

-

کارشناس خدمات آموزشی و صدور احکام

2587

32391457

 

کارشناس نقل و انتقالات،مهمانی و تغییر رشته

2587

32391457

 

مسئول دبیرخانه

2584

-

 

 

7-3. دانشکده های پردیس مرکزی

7-3-1. دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم و نمابر

نمابر(فکس)

رئیس دانشکده

2527

32395509

32395509

مسئول دفتر دانشکده

2527

32395509

32395509

کارشناس آموزش دانشکده

2516

-

-

 

 

7-3-2. دانشکده معماری وشهرسازی

دانشکده معماری وشهرسازی

سمت

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

نمابر(فکس)

رئیس دانشکده

2444

32393336

3239336

مسئول دفتر دانشکده

2444

32393336

-

کارشناس آموزش دانشکده

2428

-

-

 

7-3-3. دانشکده مهندسی صنایع ومدیریت

دانشکده مهندسی صنایع ومدیریت

سمت

تلفن داخلي

تلفن مستقیم

نمابر(فکس)

رئیس دانشکده

2386

32390254

32390254

کارشناس دانشکده

2386

-

-

مسئول آموزش

2383

-

-

 

 

7-3-4. دانشکده علوم زمین

دانشکده علوم زمین

سمت

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

نمابر(فکس)

رئیس دانشکده

2299

32396007

-

مسئول دفتر

2299

32396007

32396007

کارشناس آموزشی

2577

-

-

 

7-3-5. دانشکده فیزیک

دانشکده فیزیک

پست سازمانی

داخلي

تلفن مستقيم

نمابر(فکس)

رئیس دانشکده

2648

32395270

32395270

مسئول دفتر

2648

32395270

-

کارشناس آموزش

2654

-

-

 

7-3-6. دانشکده شیمی

دانشکده شیمی

سمت

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

نمابر(فکس)

رئیس دانشکده

2256

32395441

-

مسئول دفتر دانشکده

2545

32395441

32395441

آموزش دانشکده

2690

-

-

 

7-3-7. مرکز آموزش های مجازی

مرکز آموزش های مجازی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

نمابر(فکس)

مرکز آموزشهای الکترونیکی

2644

32395440

32393580

معاون مرکز آموزشهای الکترونیکی

2634

-

-

کارشناس سیستم LMS

2641

-

-

کارشناس آموزش

2635

32393580

-

اطلاع رسانی و پشتیبان سیستم

2641

-

-

آموزش های آزاد

2633

-

-

 

 

7-4. دانشکده های پردیس مهندسی و فناوریهای نوین

7-4-1. دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دانشکده مهندسی برق ورباتیک

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقيم

نمابر(فکس)

رئیس دانشکده

3222

32300250

32300250

مسئول دفتر

3222

32300250

-

کارشناس تحصیلات تکمیلی

3223

32300240

-

کارشناس آموزش

3226

-

-

 

7-4-2.دانشکده مهندسی عمران

دانشکده مهندسی عمران

سمت

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

نمابر(فکس)

رئیس دفتر

3275

323900259

-

مسئول دفتر

3300

323900259

-

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

3308

-

-

کارشناس آموزش

3276

-

-

 

7-4-3. دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

نمابر(فکس)

رئیس دانشکده

3340

32300258

-

مسئول دفتر و کارشناس پژوهش

3340

32300258

 

32300258

کارشناس آموزش (کارشناسی)

3375

32300351

-

کارشناس آموزش (ت ت)

3408

32300351

-

 

7-4-4. دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشکده مهندسی کامپیوتر

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

نمابر(فکس)

رئیس دانشکده

3247

32300251

32300251

مسئول دفتر

3247

32300251

-

کارشناس آموزش(ت ت)

3260

-

-

کارشناس آموزش(کارشناسی)

3240

32300361

-

 

7-4-5. دانشکده مهندسی شیمی ومواد

دانشکده مهندسی شیمی ومواد

پست سازمانی

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

نمابر(فکس)

رئیس دانشکده

3483

32300257

-

مسئول دفتر

3483

32300257

32300257

کارشناس آموزش

3456

-

-

 

 

 

 

 

 

7-4-6. دانشکده ریاضی

دانشکده ریاضی

سمت

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

نمابر(فکس)

رئیس دانشکده ریاضی

3330

32300235

32300235

مسئول دفتر و کارشناس پژوهشی

3330

32300235

32300235

کارشناس آموزش

3331

-

-

 

7-5. دانشکده کشاورزی

پست سازمانی

تلفن مستقيم

نمابر(فکس)

 

رئیس دانشکده کشاورزی

32544021

32544020

 

مسئول دفتر

32544021

32544020

 

نگهبانی دانشکده

32544022

-

 

کارشناس آموزش

32544091

32544092

-