شيوه نامه اخذ و ثبت نمره درس پروژه کارشناسي

(تاریخ اجرا: ابتدای نیمسال اول 92-91)

رديف

ترم اخذ پروژه

مهلت ثبت نمره

(در اخذ اوليه)

اخذ مجدد در صورت عدم ثبت نمره در نيمسال گذشته

(قبل از پايان مهلت ثبت نمره در اخذ اوليه)

آخرين مهلت ثبت نمره

1

نيمسال اول

آخرين مهلت ثبت نمرات نيمسال اول (مصوب شوراي آموزشي دانشگاه)

نيمسال دوم

(همان سال تحصيلي)

** تا قبل از شروع انتخاب واحد اينترنتي نيمسال آينده

2

نيمسال دوم

** تا قبل از شروع انتخاب واحد اينترنتي نيمسال آينده

نيمسال اول

(سال تحصيلي بعد)

آخرين مهلت ثبت نمرات نيمسال اول

(مصوب شوراي آموزشي دانشگاه)

تذکرات مهم :

1-    در اخذ مجدد پروژه واحد درس مجدد محاسبه و در جمع واحد هاي ترم جاري لحاظ و نمره پروژه نيز در همین ترم ثبت و در معدل نمرات دانشجو موثر مي‌گردد و براي دانشجويان نوبت دوم نيز شهريه مجدد محاسبه و دريافت مي‌گردد.

2-    دانشجو فقط يک نيمسال بلافصل مجاز به اخذ مجدد پروژه بوده و چنانچه تا پايان مهلت ثبت نمره در دومين نيمسال اخذ، پروژه را به اتمام نرساند و يا به هر دليل نمره‌اي کسب ننمايد، نمره صفر براي درس پروژه لحاظ مي‌گردد.

3-  چنانچه دانشجو براي اولين بار پروژه را اخذ نمايد و تا آخرين مهلت ثبت نمره در همان نيمسال، به هر علت نمره‌اي براي وي ثبت نگردد و تا این تاریخ ، نسبت به اخذ مجدد پروژه جهت نیمسال بعدی نيز اقدام ننموده باشد، نمره صفر براي درس پروژه لحاظ خواهد شد.

4-    اخذ پروژه فقط در نيمسال اول يا دوم تحصيلي مقدور بوده و در تابستان امکان اخذ پروژه وجود ندارد.

5-    ** در حالتي‌که نمره پروژه دانشجو در نيمسال دوم سال تحصيلي ثبت شود و با ثبت اين نمره فارغ التحصيل محسوب گردد، چنانچه نمره وي قبل از 31 تير ثبت گردد فارغ التحصيل پایان تیرماه  و در غير اينصورت فارغ التحصيل پایان شهریور ماه همان سال محسوب مي‌گردد.