ریز دیرینه شناسی

کارشناسی

عزیز الله طاهری

محتوای درس

میکروفسیل 1 (1398/12/27)

میکروفسیل 2 (1398/12/28)

در این بخش با حوه نمونه برداری جهت مطالعه میکروفسیل ها و با مشخصات رادیوارها و الیگوستژینا آشنا می شوید.

فرامینیفرا (1398/12/29)

مشخصات و ویژگیهای کلی روزنداران

میکروفسیل 3 (1399/1/3)

در این بخش با نحوه آرایش حجرات، شکل دهانه و مکلن قرار گیری آن، انواع تزئینات و انواع دیواره در فرامینیفرا آشنا می شوید

شناسایی فرامینفرهای پالئوزوئیک (1399/1/8)

در این بخش دانشجویان محترم شکل ها و جنسهای معرفی شده را مطابق نمونه توصیف شده، توصیف و جواب را برای اینجانب ارسال نمایید

فوزولیناسه آ (1399/1/12)

در این بخش مشخصات کلی و ساختمان های درونی فوزولینا سه آ که گروه مهمی از فرامینیفرهای پالئوزوئیک بالایی هستند شرح داده شده است.

فایل صوتی فوزولیناسه آ (1399/1/15)

این فایل صوتی توضیحات مربوط به فایل pdf فوزولینا سه آ می باشد.

تمرین حهت شناسایی جنس های فوزولیناسه آ (1399/1/17)

سلام در فایل ارسالی جنس های شاخص فوزولیناسه آ نمایش داده شده است. در برخی تصاویر که نام جنس ها آورده شده است شما نمونه را فقط توصیف نمایید. توصیف شامل شکل صدف، دیواره، فواصل پیچش که ممکن فواصل یکسان یا باتغییرات جزیی دنبال شود ولی در برخی جنس ها جند دور پیچش اولیه فشرده و نزدیک به هم است و بعد به طور ناگهانی فاصله پیچش افزایش پیدا می کند. داشتن یا نداشتن کوماتا و چین خوردگی سپتا توصیف نمایید. در برخی تصاویر نام جنس نوشته نشده آن ها را با مقایسه با تصاویر دیگر که نام جنس ان ها مشخص شده نامگذاری نمایید.

جواب تمرین شناسایی جنس های فوزولینا سه آ (1399/1/18)

توصیف جنس ها و نام حنس ها در این فایل مشخص شده است

فرامینیفر پالئوزوئیک (1399/1/23)

سلام در این فایل با توحه به مطالب قبلی ارایه شده تصاویر ارایه شده را در حد جنس نامگذاری نمایید. در روی تصاویر حجره با فلش آبی و دیواره با فلش زرد نمایش داده شده است.

اربیتولینا (1399/1/25)

سلام فایل ارسالی را بررسی تا شکل ها را به صورت آنلاین توضیح خواهم دارد

تمرین تشخیص جنس های اربیتولینیده (1399/1/26)

در این فایل با توجه به توضیحات داده شده جنس های مختلف را در برش عرضی تشخیص دهید

اربیتولینیده در برش طولی (1399/2/1)

سلام در این فایل با مشخصات اربیتولینیده در برش طولی و ساختمان حجره جنینی آن ها آشنا می شوید. در ارتباط آنلاین جرئیات به طور کامل شرح داده می شود

اربیتوئیده (1399/2/12)

سلام در این فایل با مشخصات ساختمانی خانواده های اربیتوئیده دیسکوسیکلینیده و لپیدوسیکلینده آشنا می شوید. در پیام رسان نیز مطالب اشاره خواهد شد

تشخیص جنس های اربیتوئیده (1399/2/13)

در این تمرین با توجه به مشخصات جنس های رایه شده جنس های مختلف را از یک دیگر تفکیک نمایید.

پرسش و پاسخ