پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
میثم مقدسی [پدیدآور اصلی]، علی نجاتی کلاته[استاد راهنما]، محمد رضایی [استاد مشاور]
چکیده: برای تعیین موقعیت منابع مولد بی هنجاری های میدان پتانسیل نیاز به پردازش و تفسیر دقیق نقشه های بی هنجاری حاصل از برداشت داده های میدان پتانسیل است. تفسیر بی هنجاری های میدان پتانسیل به خاطر وجود ابهام ذاتی در مسائل ژئوفیزیکی با استفاده از روش های مختلفی انجام می گیرد. یکی از این روش ها مدل سازی وارون داده ها است. مدل سازی وارون به منظور تعیین پارامتر های مدل از داده ها به کار می رود. از این رو، وارون سازی داده های میدان پتانسیل از اهمیت زیادی در تفسیر داده های اکتشافی برخوردار است. محاسبه پارامترهای مدل در روش گرانی سنجی به تخمین توزیع چگالی در مدل زیرسطحی می پردازد. همچنین در روش مغناطیس سنجی به محاسبه و برآورد خودپذیری مغناطیسی توده های زیرسطحی پرداخته می شود. روش های متعددی بر پایه ی روابط محاسباتی در وارون سازی داده های ژئوفیزیکی وجود دارد. از این رو یکی از مسائل مهم در وارون سازی داده های ژئوفیزیکی افزایش سرعت و کاهش فضای مورد استفاده در رایانه برای حل یک مسئله وارون در موضوعات تحقیقاتی است. یکی دیگر از مسائل مهم و مورد بحث در موضوعات تحقیقاتی، انتخاب پارامتر منظم سازی در فرآیند حل یک مسئله وارون است. در این تحقیق هدف این است که با ارائه یک الگوریتم سرعت و دقت مدل سازی وارون هموار برای داده های میدان پتانسیل را بهبود یابد. بدین منظور کدهای لازم برای حل مستقیم و وارون هموار داده های میدان پتانسیل به روش دو قطری سازی لنکزوس با استفاده از روش اعتبار سنجی متقاطع تعمیم یافته (GCV) و روش متعادل سازی قید فعال (ACB) برای انتخاب پارامتر منظم سازی در محیط برنامه نویسی متلب تهیه شده است. در نهایت الگوریتم پیشنهادی بر روی داده های حاصل از مدل های مصنوعی سه بعدی و داده های واقعی اعمال گردید ونتایج آن با سایر نتایج اکتشافی (حفاری و اطلاعات زمین شناسی) مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که روش متعادل سازی قید فعال برای انتخاب پارامتر منظم سازی در مقایسه با روش اعتبارسنجی متقاطع تعمیم یافته در وارون سازی هموار داده های میدان پتانسیل به روش دوقطری سازی لنکزوس تخمین بهتری از پارامتر های فیزیکی (چگالی و خودپذیری مغناطیسی) مدل ارائه می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل سازی وارون #پارامتر منظم سازی #اعتبارسنجی متقاطع تعمیم یافته #متعادل سازی قید فعال #داده های میدان پتانسیل
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)