پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
سجاد تقی¬زاده [پدیدآور اصلی]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد راهنما]، ایرج پیروز (استاد مدعو)[استاد راهنما]
چکیده: هدف نهایی از برداشت داده های لرزه ای و انجام مراحل پردازش بر روی آن ها، بدست آوردن تصاویر هر چه دقیق تر و واقعی تر از ساختارهای زیر سطح زمین می باشد. یکی از مراحل پردازش داده های لرزه ای، کوچ می باشد که عبارتست از، عمل بازگردان وقایع پراش در ثبت های کوچ داده نشده به نقاط قله آنها و در نتیجه انتقال وقایع بازتابی به مکان های صحیح شان و ساختن یک تصویر از ساختارهای درون زمین. کوچ زمانی معکوس به دلیل اینکه بر پایه معادله موج دوطرفه عمل می-کند، در مقاطع لرزه ای با ساختارهای زمین شناسی پیچیده، نسبت به دیگر روش های کوچ، که بر پایه معادله موج یک طرفه عمل می کنند، تصویرسازی مناسب تر و دقیق تری از ساختارهای زیرسطحی ارائه می دهد. در روش کوچ زمانی معکوس شرایط تصویرسازی با همبستگی عرضی میدان موج چشمه و میدان موج گیرنده تخمین زده می شود. در امپدانس های بزرگ و ساختارهای زمین شناسی پیچیده، میدان های موج پایین رونده و بالارونده نمی‌توانند تفکیک شوند. با این حال در این موارد همبستگی عرضی منجر به کاهش فرکانس های مصنوعی پایین می‌شود که باعث تفکیک هر چه بهتر میدان های موج چشمه و گیرنده خواهد شد. در این تحقیق، دقت و درستی عملکرد روش مهاجرت زمانی معکوس در پردازش و تصویرسازی داده های لرزه ای در ساختارهای پیچیده مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه، مدل های سرعت لرزه ای تولید شده با استفاده از داده های لرزه ای مصنوعی دو منطقه Sigsbee 2A و BP-2004 را، با اعمال کوچ زمانی کیرشهوف و کوچ زمانی معکوس بررسی و مقاطع لرزه ای بدست آمده مورد مقایسه قرار گرفت. همچنین روش پردازشی مورد بحث در این تحقیق بر داده های لرزه ای واقعی دو منطقه یکی در غرب ایران و دیگری در مرز آلمان و فرانسه، اعمال شد که متاسفانه به دلیل نداشتن امکانات سخت افزاری و محاسباتی پیشرفته نتایج قابل قبولی حاصل نگردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تصویرسازی لرزه‌ای؛ مهاجرت زمانی معکوس؛ همبستگی عرضی؛ برونیابی میدان موج
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)