پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
حمید روشنی [پدیدآور اصلی]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، محمد کارآموزیان[استاد راهنما]، علی حافظی فر [استاد مشاور]
چکیده: خردایش از نظر آزادسازی کانیهای با ارزش، کاهش هزینههای فرآوری، کاهش مصرف مواد شیمیایی و تجهیزات و کاهش زمان فرآوری جایگاه ویژهای در صنعت فرآوری مواد معدنی دارد. برای خردایش بسته به نوع بار خردکننده ا از نواع مختلف آسیاهای گلولهای و میلهای استفاده میشود. با توجه به اینکه در این آسیاها، گلولهها یا میلهها در ضمن کار، شکل اصلی خود را بر اثر سایش از دست میدهند. این امر باعث افت شدید کارایی آسیا شده و هزینه هنگفتی را به کارخانه کانهآرایی تحمیل می نماید. به دلیل ترکیبات متفاوت سنگهای معدنی و تنوع خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آنها، استفاده از گلولهها یا میلههایی با شرایط خاص ضرورت پیدا می .کند هدف از این تحقیق انتخاب بار خردکننده مناسب برای معدن فسفات اسفوردی میباشد که در آن ابتدا عوامل موثر و تاثیر هر کدام از این عوامل را در انتخاب بار خردکننده شناسایی و سپس با استفاده از تکنیکهای مختلفی که توانایی تصمیمگیران را برای تعیین گزینه مناسب افزایش میدهند، با کنار هم قرار دادن این عوامل و روشها اقدام به انتخاب بار خردکننده مناسب کرده و در نهایت نتایج حاصله به صورت خروجی نمایش داده میشود. به منظور تعیین بار خردکننده مناسب با توجه به انواع محدود گلولهها و میلههای تولید شده توسط کارخانههای سازنده و پس از بررسیهای انجام شده در رابطه با امکان استفاده از این گلولهها و میلهها در معدن فسفات اسفوردی چهار نوع گلوله و چهار نوع میله انتخاب گردید. در مرحله بعد با توجه به پارامترهای مربوط به بار خردکننده شامل ابعاد، سختی، دانسیته، قیمت و پارامترهای مربوط به خوراک ورودی به آسیا شامل ابعاد خوراک ورودی، سختی ماده معدنی، دانسیته ماده معدنی و پارامترهای مربوط به شرایط عملیاتی آسیا شامل سرعت آسیا، دبی بار ورودی، اندیس کار، اندیس سایش، درصد مواد جامد، درصد پرشدگی آسیا، درصد شارژ بار خردکننده و توان مصرفی آسیا و بااستفاده از روشهای تصمیمگیری انتخاب شده است. از آن جا که برای اولویتبندی گزینهها از رو نهایت گلوله فولادی کرومدار، م ISCتوکیو انتخاب شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تصمیم گیری چند معیاره فازی #بار خردکننده #گلوله #میله #آسیا
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)