پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق و رباتیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مهناز ناظری [پدیدآور اصلی]، هادی گرایلو[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه با استفاده از روش فشرده‌سازی مبتنی بر فن انطباق الگو، و استفاده از داده‌های آریتمی پایگاه داده MIT_BIH به فشرده‌سازی سیگنال قلبی با هدف حفظ اطلاعات تشخیصی می‌پردازیم. در الگوریتم پیشنهادی از آشکارساز Pan_Tompkins به منظور آشکارسازی کمپلکس‌های QRS استفاده کرده سپس با استفاده از فن انطباق الگو سیگنال قلبی را بر اساس الگوهای موجود توصیف می‌کنیم. خروجی مرحله انطباق الگو شامل سه نوع سیگنال می‌باشد که عبارتند از الگوهای کتابخانه، سیگنال باقی‌مانده و نشانگرهای کتابخانه. پس از مرحله انطباق الگو به کدگذاری پارامترهای خروجی می‌پردازیم؛ کدگذاری الگوهای کتابخانه با استفاده از الگوریتم دوبعدی SPIHT مبتنی بر تبدیل موجک وکدگذاری پارامترهای کتابخانه به روش کدگذاری حسابی انجام می‌شود. در کدگذاری سیگنال باقی‌مانده به منظور حذف ضرایب کم اهمیت ابتدا تبدیلDCT اعمال شده سپس از کدگذار حسابی استفاده می‌کنیم. پس از مرحله کدگذاری در مسیر بازگشت سیگنال قلبی را بازسازی می کنیم. برای داده‌های MIT_BIH کمترین میزان PRD در ثبت آریتمی شماره 100 با مقدار 0.3025 و بیشترین میزان فشرده‌سازی در ثبت آریتمی شماره 221 با مقدار 3.23 مشاهده شد. به منظور ارزیابی حفظ اطلاعات تشخیصی اختلاف فواصل R_R را قبل و بعد از فشرده‌سازی محاسبه کردیم، کمترین میزان اختلاف در ثبت 103 با دو اختلاف در بازه (1 و 1-) و بیشترین میزان اختلاف در ثبت شماره 221 با 103 اختلاف در بازه (2و2-) مشاهده شد. با مقایسه نتایج پیشین، در ثبت آریتمی شماره 100 معیار انرژی خطا (PRD) 51.86 برابر و میزان فشرده سازی 4.29 برابر کاهش یافته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فشرده‌سازی سیگنال قلبی #فن انطباق الگو #حفظ اطلاعات تشخیصی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)