پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق و رباتیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
روح اله موقر مقدم [پدیدآور اصلی]، حسین قلی زاده نرم[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه هدف تثبیت سرعت توربین باد در مقدار نامی خود در ناحیه سوم بهره برداری توربین (ناحیه محدود سازی توان) است که این کار با تغییر زاویه پره توربین انجام می شود. ابتدا روشهای تطبیقی به کار گرفته شده برای کنترل توربین باد در این ناحیه بررسی می شود. در میان این بررسی ها استفاده از رگولاتور خود تنظیم کمتر به چشم می خورد و در تمام آنها از شناسایی گسسته بهره گرفته شده است. با توجه به مزایای خوب رگولاتورهای خود تنظیم از طرفی و شناسایی پیوسته از طرف دیگر، در این پژوهش یک رگولاتور خود تنظیم به روش غیر مستقیم به صورت پیوسته طراحی و پیاده سازی می شود و نتایج آن با یک رگولاتور خود تنظیم دیگر که به صورت گسسته پیاده سازی شده است مقایسه می شود که پیاده سازی پیوسته نتایج بهتری را نشان می دهد.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توربین باد #زاویه پره #کنترل کننده تطبیقی #رگولاتور خود تنظیم
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)