پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
امین حجی [پدیدآور اصلی]، محمود چهارطاقی[استاد راهنما]، مصطفی کاهانی[استاد مشاور]
چکیده: امروزه نفت و گاز در دنیا به عنوان منابع عمده انرژی محسوب می شوند اما این منابع به صورت یکنواخت در جهان پخش نشده اند. ضرورت استفاده از این منابع در تمامی مناطق دنیا می-طلبد تا تحقیقات در زمینه انتقال انرژی از مخازن به مناطقی که نیاز به مصرف بالاتری دارند با سرعت بیشتری صورت گیرد. افزایش سریع نیاز به سوخت و انرژی از مناطقی که با کمبود منابع انرژی روبرو هستند و انتقال مازاد سوخت از مناطق دارای این منابع به عنوان منبع تامین احتیاجات اقتصادی به مناطق دارای کمبود، باعث شده تا گاز مایع طبیعی به عنوان یکی از مهمترین راههای انتقال منابع انرژی به عنوان موضوعی اساسی مورد توجه باشد. انتقال گاز طبیعی به روش های گوناگون انجام می شود که فارغ از نوع انتقال، یک فرآیند با مصرف انرژی زیاد است. مایع سازی گاز طبیعی معمولا برای فواصل دور و حجم های زیاد مورد استفاده قرار می گیرد در این پایان نامه هدف بهبود عملکرد فرآیند و بازده قانون دوم ترمودینامیک با تغییر پارامترهای موثر فرآیند و استفاده از جریان های دارای اگزرژی سرد و پس از آن تحلیل پینچ می باشد. شبیه سازی و آنالیز حساسیت برای سه تابع هدف انرژی مخصوص (انرژی لازم برای تولید یک کیلوگرم گرم)، مجموع تخریب اگزرژی و مجموع کار مصرفی در محیط نرم افزار اسپن-هایسیس انجام شده است. با تغییر فرآیند و استفاده از جریان های دارای اگزرژی سرد، عملکرد فرآیند بهبود یافته و انرژی مصرفی فرآیند مایع سازی گاز طبیعی نیز کاهش می یابد. در این تحقیق با بازیافت حرارتی و بررسی پارامترهای موثر، عملکرد فرآیند مبرد مخلوط به همراه پیش سرمایش پروپان بهبود می یابد. کمترین انرژی مخصوص ارائه شده در تحقیقات دیگران، kg/kj 973 است که در این تحقیق به kg/kj845.2 کاهش پیدا می کند که 13% بهبود داشته است؛ از طرفی بازده اگزرژی در این تحقیق 46.8% بدست آمده که نسبت به مطالعات مشابه 2.6% افزایش داشته است. تحلیل پینچ فرآیند، نشان می دهد که سیستم به انرژی گرم خارجی نیاز ندارد و حداقل نیاز انرژی سرد خارجی را 59.4 مگاوات است که در این مطالعه 61.1 مگاوات بدست آمد. در این تحلیل نقطه پینچ 25 درجه سانتی گراد بدست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مایع سازی گاز طبیعی #بازده قانون دوم ترمودینامیک #مبرد مخلوط با پیش سرمایش پروپان #تحلیل ترمودینامیکی #اسپن-هایسیس #پینچ
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)