پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
حسام گل محمدی [پدیدآور اصلی]، محمود چهارطاقی[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش ابتدا سیکل‌های تبرید جذبی دو اثره لیتیوم بروماید- آب جریان سری و جریان موازی در نرم‌افزار EES مدل‌سازی شدند. سپس باهدف بررسی نقاط ضعف و قدرت سیکل چیلر جذبی شرکت صنعت تهویه ویونا و مقایسه دو سیکل سری و موازی از جهت ضریب عملکرد و نقاط تشکیل کریستال، این دو سیکل با داده های ورودی شرکت صنعت تهویه ویونا در شرایط متفاوت عملکردی موردبررسی قرار گرفتند. در مرحله اول تأثیر تغییر ورودی های مستقل بر ضریب عملکرد و غلظت نقطه موردنظر در سیکل سری و موازی توسط نرم‌افزار EES موردبررسی قرار گرفت و از نتایج به‌دست‌آمده متغیرهای تأثیرگذار بر ضریب عملکرد و غلظت انتخاب شدند و در مرحله دوم بهترین ضریب عملکرد با شرط عدم تشکیل کریستال لیتیوم بروماید توسط الگوریتم ژنتیک نرم‌افزار MATLAB محاسبه شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد محدوده خارج از تشکیل کریستال در سیکل موازی وسیع تر از سیکل سری می باشد. در صورت تغییر دمای آب سرد ورودی به جذب کننده که ناشی از تغییرات دمای محیط می باشد، به‌منظور بهبود ضریب عملکرد در سیکل سری و موازی پیشنهاد می گردد مقادیر دما و دبی بخار ورودی به ژنراتور دمابالا و دبی آب سرد ورودی به جذب کننده هم‌زمان طوری لحاظ شوند که تغییرات هرکدام، موجب تغییرات ضریب عملکرد در بازه محدودی شوند. ازآنجایی‌که کاهش زیاد دمای آب سرد ورودی به جذب کننده منجر به تشکیل کریستال می شود و کاهش دبی آب سرد ورودی به جذب کننده نیز منجر به کاهش غلظت می شود، برای جلوگیری از تشکیل کریستال ناشی از کاهش دمای آب سرد ورودی به جذب کننده پیشنهاد می شود این جلوگیری با کاهش دبی آب سرد ورودی به جذب کننده صورت پذیرد. در سیکل موازی افزایش دبی نسبت جریان ورودی به پمپ محلول رقیق 2، به دبی جریان خروجی از مبدل حرارتی دماپایین، باعث افزایش و سپس کاهش ضریب عملکرد می شود که تغییر پارامتر هایی نظیر دما و دبی بخار ورودی به ژنراتور دمابالا، دما و دبی آب سرد ورودی به جذب کننده بر تغییر مقدار بیشینه ضریب عملکرد تأثیر دارند. در بهینه‌سازی سیکل سری با روش الگوریتم ژنتیک در حالت اول ضریب عملکرد 5 درصد و در حالت دوم 4 درصد نسبت به نمونه اولیه بهبود یافته است. در بهینه‌سازی سیکل موازی با روش الگوریتم ژنتیک ضریب عملکرد در حالت اول 6 درصد و در حالت دوم 5 درصد نسبت به نمونه اولیه بهبود یافته است. با تعریف محدوده دمایی برای بخار ورودی به ژنراتور دمابالا و آب سرد ورودی به جذب کننده، سیکل نمونه ازلحاظ ضریب عملکرد و محدوده تشکیل کریستال لیتیوم بروماید پیشنهاد شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#چیلر جذبی #الگوریتم ژنتیک #ضریب عملکرد #لیتیوم بروماید
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)