پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
حمید قندهاری [پدیدآور اصلی]، سید هادی قادری[استاد راهنما]، هادی شانظری [استاد مشاور]
چکیده: لوله‌های بدون‌درز فلزی پس از عملیات نورد و اعمال نیروهای غیر متقارن، دارای تاب می‌شوند. برای مستقیم کردن این مقاطع، یک عملیات تابگیری انجام می‌شود. به دلیل اینکه لوله‌ها معمولا تاب سه‌بعدی دارند، مستقیم کردن آنها مشکل است. برای همین، باید با دوران لوله حول محور خود و اعمال خمش‌های معکوس شونده مستقیم شوند. معمولا این فرآیند در دستگاه تابگیری به‌وسیله جفت غلتک‌هایی با پروفیل هایپربولیک انجام می‌شود. با این حال، فرآیند تابگیری لوله‌های جدار نازک بستگی به تجربه اپراتور و نتایج سعی و خطای متعدد دارد. این فرآیند سعی خطا، باعث ضایعات قابل توجه و کاهش در بهره‌وری تولید، می‌شود. این پایان‌نامه به مطالعه تجربی و عددی پارامترهای موثر در فرآیند تابگیری لوله‌ی فلزی بی‌درز جدارنازک می‌پردازد. پارامترهای موثر در دستگاه تابگیری شامل، سرعت غلتک، خارج ازمرکزی غلتک‌ها، زاویه و فشار غلتک‌ها می‌باشد. برای انجام آزمایش تجربی از روش طراحی آزمایش تاگوچی در نرم‌افزار مینی‌تب استفاده شده‌است. روش تجربی در دو مرحله انجام شد. مرحله‌ی اول شامل چهار طراحی و مرحله دوم شامل یک طراحی می‌باشد. آزمایش‌های مرحله‌ی دوم بر اساس نتایج به دست آمده از مرحله‌ی اول طراحی شد. مرحله‌ی اول شامل 72 آزمایش و مرحله‌ی دوم 16 آزمایش می‌باشد. بر اساس نتایج آزمایش‌های مرحله‌ی اول، آزمایش‌های مرحله‌ی دوم طراحی شد. در انتها، برخی از آزمایش‌های پیشنهاد شده روش تاگوچی،به روش تحلیل عددی با استفاده از حل‌گر صریح نرم‌افزار آباکوس مورد بررسی قرار گرفت. برای تغییر پارامترهای شبیه‌سازی، فایل ورودی متنی به‌صورت پارامتریک ایجاد و مورد استفاده قرار گردید. پارامترهای به کار‌ رفته در شبیه‌سازی‌ها، مشابه مقادیر تجربی می‌باشد. حالت بهینه روش تجربی با روش عددی شبیه‌سازی و مقایسه شد‌. نتایج تجربی نشان می‌دهد، پارامترهای میزان فشردگی غلتک‌ها، سرعت حرکت لوله، زاویه غلتک‌ها و خارج از مرکزی غلتک‌ها میانی، به ترتیب بیشترین اثر را در مستقیمی نهایی لوله دارند. نتایج شبیه‌سازی نیز روند مشابهی را پیش‌بینی می‌نماید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تابگیری لوله #طراحی تجربی #روش المان محدود #بهینه‌سازی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)