پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
حمیدرضا زهابی [پدیدآور اصلی]، رامین امینی[استاد راهنما]
چکیده: یکی از معضلات و مشکلات عمده در مهندسی سد و سایر رشته های مرتبط، مسئله رسوب و رسوب گذاری می باشد. رسوب دشمن استفاده بلند مدت از مخازن است که می تواند کلیات یک طرح را زیر سوال ببرد. این مسئله در مناطق گرم و خشک نمود به مراتب بیشتری پیدا می کند زیرا با بارش باران و به راه افتادن اولین سیلاب حجم زیادی از مواد رسوبی وارد مخزن سد می شود، نتیجه آورد این رسوبات کاهش ظرفیت آبگیری مخزن است. با توجه به اینکه بیشتر سابقه تحقیقاتی در رابطه با رسوب گذاری در مخازن سطحی بصورت آزمایشگاهی می باشد و همچنین مزیت های فراوان مدل سازی های عددی، در این رساله مدل سازی ها با استفاده از نرم افزارحجم محدودی Flow 3D انجام گردیده است. درابتدا به مطالعه تاثیر هندسه های مختلف مخازن بر هیدرولیک جریان و الگوی نهشت رسوب بر روی داده های آزمایشگاهی موجود پرداخته، سپس برای صحت سنجی مدل سازی-های انجام گرفته از داده های آزمایشگاهی استفاده گردید. .در ادامه، سه مخزن مستطیلی شکل با نسبت های ابعادی مختلف برای مدل سازی انتخاب شده و هدف طرح مخزنی با بیشترین درصد تله اندازی رسوب می باشد. برای رسیدن به این هدف تغییراتی در مکان های ورودی و خروجی مخزن که با نسبت G/D معرفی می شود و پارامتر های جریان همچون دبی ایجاد گردید. در مجموع تعداد 42 مدل سازی مختلف با نرم افزار Flow3D انجام گردید و در مدل سازی ها از مدل آشفتگی LES استفاده شد. در نهایت این نتایج حاصل شد که از بین سه مخزن مستطیلی، مخزن 4*6 بهترین درصد تله اندازی رسوب را دارا بوده و با افزایش نسبت G/D نیز به این میزان افزوده خواهد شد و همچنین با افزایش دبی( یا به عبارت دیگر افزایش عدد فرود) بازدهی مخزن رسوب گیر بطور چشمگیری کاهش می یابد .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مخازن سطحی #مدل آشفتگی #رسوب #Flow 3D #تله اندازی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)