پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
حسین کردی [پدیدآور اصلی]، رامین امینی[استاد راهنما]، عبدالرضا ظهیری [استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق، روشی برای شبیه سازی سلول های جریان های ثانویه رودخانه های سیلابی مستقیم و مئاندر ارائه شده است. تعداد، موقعیت و جهت چرخش سلول های جریان های ثانویه نقش ویژه ای در شبیه سازی عددی توزیع عرضی سرعت ایفا می کنند. برای بهبود پیش بینی سرعت متوسط در عمق، جریان ثانویه به عنوان تابعی از تنش برشی بستر و سرعت جریان تعریف شده است. عدم دقت در پیش بینی روش شیونو ونایت (SKM Method) (1988) در فصل مشترک مقطع مرکب به علت نادیده گرفتن سلول های جریان ثانویه است. استفاده از روش SKM در مقاطع مرکب مستقیم و مئاندر با خطای زیادی همراه است. مدل های عددی پیشنهادی در مقاطع مرکب مستقیم و مئاندر، به ترتیب مبتنی بر مدل دوبعدی شیونو و نایت (1991) و مدل دوبعدی متوسط در عمق ناویه-استوکس در مختصات منحنی الخط بوده و همچنین مدل پیشنهادی با روش های شیونو و نایت (1991) و اروین و همکاران (2000) مقایسه شده است. در مقاطع مرکب مستقیم روش پیشنهادی دارای خطای نسبی 5 درصد می باشد. روش پیشنهادی ضریب تعیین بهتری (R2=99%) را نسبت به روش اروین و همکاران با ضریب 70 درصد ارائه کرده است. روش اروین و همکاران در فصل مشترک مقطع اصلی و دشت سیلابی دارای خطای قابل ملاحظه ایست. در مقاطع مرکب مئاندر مدل عددی با خطای نسبی 6 درصد انطباق خوبی را با داده های مشاهداتی نشان می د هد. مدل عددی در مقاطع مرکب مئاندر ضریب تعیین 95 درصد را نشان داده است. همچنین منحنی دبی-اشل محاسباتی مطابقت خوبی با مقادیر مشاهداتی دارد. ک
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جریان ثانویه #سرعت متوسط در عمق #مقاطع مرکب مستقیم و مئاندر
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)