پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
آرمین مجیدی [پدیدآور اصلی]، علی کیهانی[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به خسارات و تلفات ناشی از بارهای جانبی و نتایج حاصل از آزمایش های انجام شده و بررسی و مطالعه ی ساختمان های خسارت دیده از بارهای جانبی، مشاهده می گردد که اتصالات، ضعیف ترین و آسیب پذیر ترین قسمت سازه های بتنی در برابر بارهای جانبی نظیر زلزله هستند. بنابراین لازم است بررسی های بیشتری در مورد اتصالات سازه های بتنی صورت گیرد. از این رو در این پایان نامه سعی شده تا با مدل سازی و تحلیل اتصالات در سازه های بتنی به بررسی عملکرد و رفتار آنها در مواجهه با بارهای جانبی به همراه بارهای ثقلی پرداخته شود. روش تحلیل در این تحقیق برمبنای تحلیل استاتیکی غیرخطی تحت تاثیر بارهای مونوتونیک (یکنواخت) می باشد. مدل های آرماتورگذاری در ناحیه اتصال مورد بررسی قرار گرفته است که برای دو نوع اتصال گوشه زانویی(L) و اتصال خارجی (T) شکل انجام شده است. در این تحقیق سعی شده تا با تغییر آرایش میلگرد گذاری در ناحیه ی اتصال، محل تشکیل مفصل پلاستیک و کرنش ها و تنش های ماکزیمم (که دلیل عمده ی خرابی ها در اتصال محسوب می گردد) را به ناحیه ی دورتر از اتصال و در داخل تیر انتقال داده شود. برای این منظور با اعمال جابجایی های افقی و عمودی به اتصالات، عملکرد، رفتار، تنش ، کرنش ها و عکس العمل های موجود در اتصال مورد بررسی قرار گرفته می شود و نتایج آن ها در جدول ها و شکل ها آورده شده است. با بررسی نتایج بدست آمده در اتصالات سازه های بتنی می توان با چینش آرماتور در محل اتصال و تغییر نوع آرماتورگذاری که منجر به سخت کردن ناحیه اتصال و تضعیف محلی از تیر که قرار است مفصل پلاستیک و کرنش و تنش های ماکزیمم در آنجا صورت گیرد، محل خرابی سازه را از اتصالات به تیر منتقل کرد و از خرابی اتصال جلوگیری کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اتصالات #سازه بتنی #تنش ها وکرنش های ماکزیمم #مفصل پلاستیک #آرماتورگذاری
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)