پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
زهرا افچنگی [پدیدآور اصلی]، محمود رحیمی[استاد راهنما]، مهدی رضایی[استاد راهنما]، مهدی رحیمی[استاد مشاور]، کامبیز جهان بین[استاد مشاور]
چکیده: کشاورزی پایدار کم نهاده نوعـی نظـام زراعی است که وابسـتگی کشـاورزان را به برخـی نهاده های کشاورزی کاهش می دهد و منجر به افزایش سودمندی مزرعه، افزایش پایداری در کشاورزی و تعامل بین نسل ها می شود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است که به روش توصیفی- همبستگی و با شیوه پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه صورت گرفته است .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه تاکدران روستای افچنک شهرستان سبزوار به تعداد 367نفر که با شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، 261 نفر به شکل تصادفی انتخاب و در این مطالعه شرکت نمودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعیین شد. ابزار اصلی این تحقیق پرسش نامه بود که روائی صوری آن مورد تایید اساتید و صاحب نظران در حوزه علوم اجتماعی و کشاورزی قرارگرفت. آزمون مقدماتی برای به دست آوردن پایائی پرسش نامه انجام و ضریب الفای کرونباخ برای پرسش نامه 889/0 بدست آمد که نتایج حاصل از بررسی ضرایب همبستگی بین مولفه‏های روش‏های کشاورزی پایدار نشان داد در سطح 5 درصد رابطه مثبت و معنی‏داری بین میزان پذیرش روش‏های کشاورزی پایدار با سطح مهارتی و میزان نگرش کشاورزان وجود دارد. همچنین بررسی ضرایب همبستگی ویژگی‏های شخصیتی و فردی کشاورزان با مولفه‏های کشاورزی پایدار نشان داد سابقه کار کشاورزی، محل زندگی(شهر یا روستا)، تعداد افراد خانواده و استفاده از کارگر رابطه منفی و معنی‏داری با میزان پذیرش روش‏های کشاورزی پایدار دارند در حالی که نوع درآمد رابطه مثبت و معنی‏داری داشت از طرفی بررسی ضرایب همبستگی ویژگی‏های اقتصادی و فردی نشان داد که همبستگی معنی‏داری با میزان نگرش کشاورزان به کشاورزی پایدار ندارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کشاورزی پایدار کم نهاده #پذیرش #انگور کاران
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)