پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
زینب نجفی [پدیدآور اصلی]، غلامحسین کرمی[استاد راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد مشاور]
چکیده: هدف اساسی در این تحقیق برآورد میزان تغذیه سالانه در آهک های کارستی شرق و جنوب شرق روانسر در استان کرمانشاه است. منطقه مورد نظر در محدوده ای با مختصات جغرافیایی ´40° 46 تا´ 57 °46 طول شرقی ´35 °34 و تا ´48 °34 عرض شمالی در زون زاگرس مرتفع قرار گرفته است. این منطقه کوهستانی و حاوی آهک های کارستی توسعه یافته می باشد. در این مطالعه از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای ارزیابی میزان تغذیه استفاده شده است. برای این منظور اقدام به تهیه 9 لایه اطلاعاتی شامل شیب، جهت شیب، لیتولوژی، تراکم خطواره، تراکم آبراهه، بارش، تراکم پوشش گیاهی، پوشش خاک منطقه و لایه عوارض کارستی گردید. پس از آماده سازی لایه های اطلاعاتی جهت انجام مراحل ارزش دهی و وزن دهی به پارامترهای مختلف و تصمیم گیری نهایی از چهار روش مختلف استفاده شد. روش های مورد استفاده شامل قضاوت کارشناسی، نسبتی، تأثیرگذاری پارمترها و روش تحلیل سلسله مراتبی یا AHP است. سرانجام با تلفیق و هم پوشانی لایه های بدست آمده، مکان هایی با مقدار تغذیه مختلف حاصل گردید. نتایج بدست آمده از نقشه نهایی، حاکی از این است که مقدار تغذیه میانگین به دست آمده از چهار روش، 64/0 است. براساس میانگین نرخ نفوذ به دست آمده و میانگین بارش سالانه منطقه، مقدار تغذیه سالانه در آهک های مورد مطالعه، حدود 77 میلیون مترمکعب برآورد شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تغذیه #نرخ نفوذ #سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) #روانسر #کرمانشاه #AHP #روش نسبتی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)