پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
مهدی حسینی [پدیدآور اصلی]، مهدی جعفرزاده[استاد راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد مشاور]
چکیده: در این مطالعه، پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ ها و شیل های سازند پادها در برش خوش ییلاق در البرز شرقی به منظور به دست آوردن اطلاعاتی بیشتر در مورد خاستگاه آنها مورد استفاده قرار گرفته است. سازند پادها در برش مورد مطالعه با ضخامت 341 متر بر روی بازالت های سلطان میدان به سن اردویسین پسین-سیلورین قرار گرفته است. پس از مطالعات صحرایی، تعداد 20 نمونه ماسه سنگ متوسط دانه برای مطالعات نقطه شماری و 8 نمونه ماسه سنگی و 2 نمونه شیلی جهت انجام آنالیزهای ژئوشیمیایی و تعداد 3 نمونه ماسه سنگی و 2 نمونه شیلی جهت تعیین ترکیب کانی شناسی انتخاب شدند. با استفاده از درصد-های محاسبه شده از داده های نقطه شماری، ترکیب سنگ‌شناسی این ماسه سنگ ها کوارتزآرنایت، ساب-آرکوز و ساب لیتارنایت تشخیص داده شده اند. میزان Q/Q+F در ماسه سنگ ها و ویژگی های ژئوشیمیایی ماسه سنگ ها و شیل های سازند پادها از جمله نسبت Al2O3/TiO2 و نمودار TiO2 در مقابل Zr ، سنگ مادر غالب این نهشته ها را می توان سنگ های آذرین فلسیک در نظر گرفت. نمودارهای QmFLt و QtFL، خاستگاه زمین‌ساختی ماسه‌سنگ های سازند پادها را کراتون پایدار نشان می دهد. ژئوشیمی نیز اکثراً جایگاه تکتونیکی حاشیه غیر فعال قاره ای و ریفتی را برای این نمونه ها تأیید نموده است. با توجه به مطالعات جغرافیای قدیمه صورت گرفته در منطقه می توان بالاآمدگی های تکتونیکی و فرسایش بستر گرانیتی کادومین و همچنین ورود مواد آواری از سنگ های گرانیتی کراتون عربستان را به عنوان سنگ مادر دیگر رسوبات سازند پادها در نظر گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ماسه سنگ ها #سازند پادها #خوش ییلاق #البرز شرقی #لیتولوژی #جایگاه تکتونیکی #جغرافیای دیرینه #خاستگاه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)