پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
کبری سینگ [پدیدآور اصلی]، حسین نیکوفرد[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، ساختار سزیم مایع با استفاده از محاسبه ی فاکتور ساختار، (S(k مورد بررسی قرار گرفته است. برای محاسبهی (S(k از عبارت تحلیلی به دست آمده توسط هررا برای تبدیل فوریه ی تابع همبستگی مستقیم، (c(k، سیال مغزی سخت یوکاوا (H-Y)، استفاده شد. این عبارت تحلیلی از حل معادله ی اورنیشتن-زرنیک با استفاده از تقریب متوسط کروی (MSA)، به دست آمد. در این کار، پتانسیل مغزی سخت یوکاوا به صورت موثر در نظر گرفته شد. بدین منظور، برای محاسبه ی پارامتر عمق چاه پتانسیل یوکاوا از معادله ی حالت قطعی-بهادری در گستره ی وسیعی از دما و چگالی برای فلز سزیم مایع استفاده شد. همچنین قطر مولکولی Y-H نیز طبق روش بارکر-هندرسون در هر دما محاسبه گردید. با استفاده از مدل ارائه شده، رفتار تابع فاکتور ساختار سزیم مایع در گستره ی وسیعی از دما و چگالی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده با داده های تجربی قابل دسترس مقایسه گردید و تطابق قابل قبولی به ویژه در چگالی های بالا مشاهده شد. همچنین مشخص گردید که مدل ارائه شده می تواند مقادیر (S(0 را در حالت های چگال بهتر پیش بینی کند. وابستگی عمق چاه پتانسیل به دما و چگالی در دو ناحیه از همدماها شامل 400 تا 900 کلوین و 1000 تا 2000 کلوین بررسی گردید. معادلاتی برای عمق چاه پتانسیل یوکاوا برای نواحی ترمودینامیکی K900-600=T و K1800-1200=T بر حسب دما و چگالی ارائه شد. معادلات به دست آمده توسط پیش بینی فاکتور ساختار برای فلزات قلیایی دیگر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده توافق خوبی را با داده-های تجربی نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فلزات قلیایی مایع #فاکتور ساختار #سیال مغزی سخت یوکاوا #تقریب متوسط کروی #تابع همبستگی مستقیم
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)