پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
سکینه حسین زاده [پدیدآور اصلی]، کامران شریفی[استاد راهنما]، محمد باقر اسدی [استاد مشاور]
چکیده: این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است: در فصل اول و دوم به صورت مقدماتی به مبحث *C-جبرها، عملگرهای روی فضاهای هیلبرت، *C-مدولهای هیلبرت و ضرب های داخلی روی *C-جبرها و بیان چند قضیه و مثال پرداخته ایم. هدف اصلی این دو فصل زمینه سازی برای تنه اصلی پایان نامه است که در فصل سوم ارائه می شود.... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#*C-جبر #عملگر #*C-مدول هیلبرت #ضرب داخلی #نگاشت حافظ تعامد #نگاشت *C-همدیس #ضربگر جبری #قضیه تجزیه قطبی #عملگر مدولی طولپا(یکمتری)
دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)