طرح > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع دکتری > سال 1382
پدیدآورندگان:
رضا اندام[پدیدآور اصلی]
چکیده: ارتقا سطح تربیت بدنی در مدارس و علاقمند ساختن دانش آموزان به این مهم، رشد قابل توجهی از نظر پیشرفت تحصیلی و قوای ذهنی را به دنبال خواهد داشت. از اینرو تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین پرداختن به فعالیت های بدنی و وضعیت تحصیلی دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهرستان شاهرود می پردازد. بدین منظور 400 نفر از دانش آموزان دختر و پسر به طور تصادفی جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند که فقط 360 نفر از آنها به طور کامل به ئرسشهای محقق پاسخ دادند. در این پژوهش برای مقایسه نمونه های آماری از آزمون t، جهت تعیین نسبتها از آزمون همگونی و جهت تعیین ارتباط بین متغیرها از آزمون استقلال با احتمال خطاپذیری 0.05 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری یافته ها نشان می دهد که : -میانگین نمرات دانش آموزانی که به فعالیتهای ورزشی می پردازند با دانش آموزان غیر ورزشکار برابر می باشد. -نسبت دختران ورزشکار (0.86) بیشتر از نسبت پسران ورزشکار (0.76) می باشد. -جنسیت افراد با نوع ورزشی که آنها می پردازند ارتباط دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فعالیت بدنی #وضعیت تحصیلی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)