فردریک داگلاس: زمانی که یاد می گیرید بخوانید، برای همیشه آزاد خواهید شد        آستین فیلپس: کت قدیمی ات را بپوش و کتاب جدید را بخر        راینر ماریا ریلکه: چقدر خوب است بودن در میان مردمانی که مطالعه می کنند        کارل ساگان: کتاب ها قید و بند روزگار را می شکنند – آن ها اثبات می کنند که انسان ها می توانند جادویی کار کنند        پلوتارخ: اگر مادر نباشد، جسم انسان ساخته نمی شود و اگر کتاب نباشد، روح انسان پرورش نمی یابد        گریسون کلیور: کتاب هدیه ای است که می توانید دوباره و دوباره آن را باز کنید