پژوهشکده دانشجویی
پژوهشکده دانشجویی

پژوهشکده دانشجویی در راستای تحقق بخشیدن به فعالیت های پژوهشی دانشجویان به خصوص فعالیت های پژوهشی محصول محور و آشنایی بیشتر آن ها به نحوه ی تدوین طرح های پژوهشی، ازطرح های پژوهشی دانشجویی حمایت می کند.
فرم گزارش هزینه ها فرم گزارش هزینه های طرح پژوهشی 1393/8/10
فرم گواهی مجری طرح فرم گواهی مجری طرح پژوهشی 1393/8/10
فرم همکار طرح فرم همکار طرح پژوهشی 1393/8/10
فرم تحویل دستگاه فرم تحویل دستگاه ساخته شده 1393/8/10
متمم قرارداد فرم متمم قرارداد طرح پژوهشی دانشجویی 1393/8/10
مراحل انجام طرح های پژوهشی مسابقات دانشجویی مراحل انجام طرح های پژوهشی مسابقات دانشجویی 1393/10/29
پرسشنامه طرح پژوهشی مسابقات دانشجویی پرسشنامه طرح پژوهشی مسابقات دانشجویی 1393/8/10
مراحل انجام طرح های پژوهشی دانشجویی مراحل انجام طرح های پژوهشی دانشجویی 1393/10/9
آیین نامه اجرایی طرحهای پژوهشی پژوهشکده دانشجویی آیین نامه اجرایی طرحهای پژوهشی پژوهشکده دانشجویی 1393/7/30
پرسشنامه طرح پژوهشی دانشجویی پرسشنامه طرح پژوهشی دانشجویی 1393/8/10


توضیح..