گروه پژوهشی زیست فناوری


گروه پزوهشی زیست فناوری

1- دكتر ناصر فرخي (سرپرست گروه پژوهشي)
2- دكتر مجتبي ممرآبادي
3- دكتر بهناز دهرآزما
4- دکتر شاهرخ قرنجیک
5- دکتر مهدی رضائی
6- دکتر مهدیه پارسائیان
7-دکتر حمید صمدلویی

عکس موجود نيست.

عکس موجود نيست.