گروه پژوهشی زیست فناوری
گروه پژوهشی زیست فناوری

با توجه به گسترش فعالیتهای بشری بر گستره زیست کره و تداخل و تعامل این فعالیتها با فرآیندهای طبیعی و با توجه به افزایش نگرانی ها در خصوص آینده شرایط محیط زیست و با عنایت به تاکیدات موجود در قانون اساسی، برنامه های توسعه و سند چشم انداز بر حفظ منابع انسانی و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شاهرود بر آن شده است تا یک گروه تخصصی به نام فنآوری های زیست محیطی را در قالب پژوهشکده پیشنهادی تاسیس نماید.
امروزه در دنیا با توسعه و پیشرفت علم و صنعت بیوتکنولوژی، بشر توانسته است برای مشکلات و معضلات خود راه حلهای مناسبی پیدا کند. با کمک این علم بهره برداری وسیعی از نمونه های زیستی اعم از گیاهان، میکروارگانیسمها، و جانوران بیش از پیش صورت گرفته و رازهای خلقت بدین واسطه آشکار می گردد.

گروه پزوهشی زیست فناوری

1- دكتر ناصر فرخي (سرپرست گروه پژوهشي)
2- دكتر مجتبي ممرآبادي
3- دكتر بهناز دهرآزما
4- دکتر شاهرخ قرنجیک
5- دکتر مهدی رضائی
6- دکتر مهدیه پارسائیان
7-دکتر حمید صمدلویی

عکس موجود نيست.

عکس موجود نيست.1. پاكسازي محيط زيست (آب، خاك و هوا) به روشهاي بيو
2. ايجاد بانك ژن گياهان دارويي استان سمنان
3. شناسايي ژن هاي دخيل در تنش هاي زيستي و غير زيستي گياهان
4. بررسي جنبه هاي ايمني زيستي محصولات تراريخته
5. بررسي آثار سو استفاده از نانو ذرات در سطوح سلولي و ملكولي
6. امكان سنجي توليد سوخت هاي زيستي
7. افزايش درصد روغن دانه هاي روغني
8. تهيه و توليد روغن از منابع دريايي
9. کنترل بیولوژیک لارو حشرات آفت با قارچ های enthemopathogen
10. جداسازی، شناسایی باکتریوفاژها و کنترل باکتریها به طور اختصاصی