مرکز پژوهشی پیشران‌های شناوری


گروه پژوهشی موتورهای پیشران

1- دکتر احمد دارابی
2- دکتر محسن اصیلی
3- دکتر محمد ابراهیم قاضی
4- دکتر علی سر رشته داری
5- دکتر مهدی بامداد
6- دکتر محمود چهارطاقی
7- مهندس روح الله کافی موسوی

عکس موجود نيست.

عکس موجود نيست.

گروه پژوهشی انرژی و تغذیه سیستم های رانش

1- دکتر علی دستفان
2- دکتر امین حاجی¬زاده
3- دکتر محمود فرزانه¬گرد
4- دکتر علی کرمی ملایی
5- دکتر مجید هاشمیان
6- دکتر حسین توکلی عنبران
7- مهندس محمد باقر سپهکار
8- دکتر داود عرب خوابوری

عکس موجود نيست.

گروه پژوهشی کنترل و حفاظت سامانه های رانش

1- دکتر علیرضا الفی
2- دکتر مهدی بانژاد
3- دکتر حمید حسن¬پور
4- دکتر حسین قلی¬زاده نرم
5- دکتر علی اکبرزاده
6- دکتر علیرضا شاطرزاده
7- مهندس محمد باقر سپهکار

عکس موجود نيست.

عکس موجود نيست.

گروه پزوهشی موتورهای پیشران
گروه پژوهشی انرژی و تغذیه سامانه های رانش
گروه پژوهشی کنترل و حفاظت سامانه های رانش

عکس موجود نيست.

عکس موجود نيست.

عکس موجود نيست.

عکس موجود نيست.

عکس موجود نيست.

عکس موجود نيست.