اخبار و رويدادها: دفاع دانشجوی دكتری آنالیز عددی و کنترل دانشگاه
ورود به سايت

دفاع دانشجوی دكتری آنالیز عددی و کنترل دانشگاه
دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸- ۱۵:۱۲:۱۵

دفاع دانشجوی دكتری آنالیز عددی و کنترل  دانشگاه

نرگس طهماسبی دانشجوی دكتری آنالیز عددی و کنترل دانشگاه صنعتی شاهرود با كسب درجه عالی از رساله خود دفاع نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، نرگس طهماسبی دانشجوی دكتری آنالیز عددی و کنترل  این دانشگاه در روز یکشنبه 12 آبان ماه سال جاری از رساله خود تحت عنوان " کنترل بهینه زمانی و پایدارسازی سیستم های تأخیری با مرتبه کسری " به راهنمایی دكتر حجت احسنی طهرانی دانشیار و عضو هیات علمی گروه ریاضی کاربردی دانشگاه صنعتی شاهرود و دکتر یدا... اردوخانی  استاد و عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه الزهرا دفاع نمود.

2222

این رساله بر اساس نظر داوران دكتر سهراب عفتی استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و دكتر محمدهادی نوری اسکندری استادیار و عضو هیأت علمی دانشكده علوم ریاضی و همچنین دكتر علیرضا ناظمی دانشیار و عضو هیأت علمی دانشكده علوم ریاضی  دانشگاه صنعتی شاهرود  به كسب درجه عالی نائل گردید.

هدف از این رساله پایداری سازی رده ای از سیستم های تأخیری با مرتبه صحیح و کسری بوده است همچنین کنترل بهینه زمانی و پارامترهای کنترل گرها با کمینه سازی نرم ماتریس بهره نیز در این رساله مورد بررسی قرار گرفته شده است.

لازم به ذكر است 1  مقاله(Q1)ISI  ،  3 مقاله علمی و پژوهشی، 2 مقاله کنفرانسی و 1 مقاله معتبر تحت داوری از جمله دستاورد­های پژوهشی نرگس طهماسبی است.

12345