اخبار و رويدادها: قرارگیری دانشگاه صنعتی شاهرود در ردیف ۲۰ دانشــگاه و مركز پژوهشــی برتر كشور
ورود به سايت

قرارگیری دانشگاه صنعتی شاهرود در ردیف ۲۰ دانشــگاه و مركز پژوهشــی برتر كشور
سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸- ۱۴:۴۱:۱۵

قرارگیری دانشگاه صنعتی شاهرود در ردیف ۲۰ دانشــگاه و مركز پژوهشــی برتر كشور

طبق بررسی عملكرد دانشــگاه ها و مراكز پژوهشــی توسط معاونت پژوهش و فناورى دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه صنعتی شاهرود در جمع 20 دانشگاه و مركز برتر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به استناد گزارشی توسط دكتر برومند معاون پژوهش و فناورى و دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این دانشگاه طبق بررسی عملكرد دانشــگاه ها و مراكز پژوهشــی، در ردیف 20 مركز و دانشگاه برتر قرار گرفت.

Untixtled

در سال های اخیر تفاهم نامه هایی میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ســایر وزارتخانه ها و دســتگاه های اجرایی امضا و همكاری های خوبی آغاز شــده اســت كه نتیجه ی آن واگذاری پروژه های تحقیقاتی به مراكز علمی، دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های كشور بوده است. اعضای هیأت علمی به عنوان مجری اصلی این پروژه ها نقش تاثیرگذاری در به حركت درآوردن چرخه ی ارتباط با صنعت و اقتصاد كشــور ایفا كرده اند و همچنین طی سال های اخیر توسعه ارتباط صنعت و جامعه تبدیل به یك هدف اصلی برای دانشگاه ها و پژوهشگاه های كشور شده است. بدیهی است شــرط توســعه پایدار و همه جانبه در تمام عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استفاده از توان علمی صاحبان اندیشه و دانش است. در این راستا یكی از اقدامات مهم و اساسی فراهم كردن ارتباط تنگاتنگ بین مراكز آموزش عالی و دانشگاهی با دستگاه های اجرایی، سازمان های دولتی و خصوصی و صنایع خواهد بود. موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت به عنوان یك راهبرد اساســی در بهبود شیوه های آموزش و تحقیقات در دانشگاه ها و مدیریت سازمانی و فعالیت های صنعتی می تواند نقش موثری در توســعه همه جانبه یك كشور داشته باشد.

طبق اعلام دكتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناورى و دفتر ارتباط با صنعت وزارت عتف بر این اساس رشد خوبی در شاخص های مختلف و مرتبط شكل گرفته و لذا مناسب دیده شد كه عملكرد دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در خصوص فعالیتهای مختلف پژوهشی مقایسه شود تا بتوان نتایج سیاست ها و برنامه های دوسویه را در این حوزه مشاهده كرد. به این منظور عملكرد واحدهای پژوهشی دانشگاهی و پژوهشگاه به تفكیك بررسی شد و در هریك از شاخص های گفته شــده عملكرد ۲۰ دانشــگاه و مركز پژوهشــی برتر نمایش داده شد و مابقی دانشــگاه ها و پژوهشگاه ها كه عملكرد پایین تری داشــته اند به خاطر سهولت و تناسب شــكل ها، نمایش داده نشده اند. لازم به ذكر است كلیه ی مقایسه های صورت گرفته بر مبنای اطلاعات سال ۱۳۹۶ می باشد.

طی گزارش عملكرد ارائه شده توسط معاونت پژوهشی وزارت متبوع، دانشگاه صنعتی شاهرود در شاخص های نسبت مبلغ قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه به تعداد دانشجویان پذیرش شده تحصیلات تكمیلی، تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه به ازای یكصد نفر دانشجوی پذیرش شده تحصیلات تكمیلی، تعداد قراردادها و مجریان قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه، نسبت تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه به یك درصد نفر اعضای هیات علمی، نسبت مبلغ قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه به یك نفر اعضای هیات علمی، نسبت مبلغ قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه به بودجه عمومی دانشگاه، تعداد دانشجویانی كه خارج دانشگاه دوره های كار آموزی و كارورزی داشته اند، تعداد تفاهم نامه های منعقد شده با مراكز صنعتی كشاورزی و خدماتی و حوزه تقاضا، تعداد پایان نامه های دفاع شده در مقطع دكتری تخصصی، تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه در حال اجرا 96، مبلغ قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه در حال اجرا 96، در آمد حاصل از قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه و تعداد كارفرمایان قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه توانسته است در ردیف ۲۰ دانشــگاه و مركز پژوهشــی برتر جای گیرد.

 

12345