اخبار و رويدادها: دفاع دانشجوی دكتری گراف و تركیبیات دانشگاه
ورود به سايت

دفاع دانشجوی دكتری گراف و تركیبیات دانشگاه
شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷- ۱۴:۰۰:۳۶

دفاع دانشجوی دكتری گراف و تركیبیات دانشگاه

سمانه طهماسبی دانشجوی دكتری گراف و تركیبیات دانشگاه صنعتی شاهرود از رساله خود دفاع نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، سمانه طهماسبی دانشجوی دكتری گراف و تركیبیات این دانشگاه از رساله خود تحت عنوان " بررسی شرایط عدم وجود همریختی در ابر گرافها " به راهنمایی دكتر صادق رحیمی شعرباف استادیار و عضو هیأت علمی بازنشسته و دكتر میثم علیشاهی دانشیار  و عضو هیات علمی گروه ریاضی كاربردی دانشگاه دفاع نمود.

ریاضی

این رساله بر اساس نظر داوران دكتر نادر جعفری راد از دانشكده علوم ریاضی دانشگاه شاهد و دكتر ابراهیم هاشمی استاد و عضو هیأت علمی گروه ریاضی محض  و دكتر عبدا... آل هوز استادیار و عضو هیأت علمی گروه كاربردی دانشكده ، به كسب درجه عالی نائل گردید.

به گفته سمانه طهماسبی: در این رساله ما یك سری از پارامترهای جدید كه تحت همریختی ابرگراف ها  صعودی پایا هستند را معرفی می كنیم . با استفاده  از این پارامترها، با ارائه شرایط لازم برای وجود همریختی بین ابرگراف ها، نتایج جدیدی در این حوزه بدست می آوریم و همچنین بعضی از نتایج  موجود را بهبود می بخشیم.

به طور خاص: بعنوان تعمیمی از یك نتیجه در كنسر گراف ها، ثابت می كنیم كه اگر تعداد راس های یك كنسر ا برگراف تعمیم یافته به اندازه كافی بزرگ باشد انگار عدد رنگی و عدد رنگی دوری آن یكسان است.

لازم به ذكر است یک مقاله ISI،یک مقاله علمی و پژوهشی و دو مقاله كنفرانسی از جمله دستاورد های پژوهش فوق می باشد.

12345