اخبار و رويدادها: جذب نيروی امريه در آزمايشگاه های متالوگرافی و عمليات حرارتی دانشکده مهندسی شیمی و مواد
ورود به سايت

جذب نيروی امريه در آزمايشگاه های متالوگرافی و عمليات حرارتی دانشکده مهندسی شیمی و مواد
دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷- ۰۹:۲۲:۵۵با توجه به نامه پیوست مبنی بر جذب نيروی امريه سربازی در قالب پروژه های فعال در حوزه دفاعی و نياز دانشكده مهندسی شیمی و مواد به نيرو در آزمايشگاه های متالوگرافی و عمليات حرارتی افراد واجد شرایط ضمن مطالعه فایل پیوست رزومه خود را به آدرس ایمیل mshojaieb@shahroodut.ac.ir و یا شماره تلگرامی 09012739732 ارسال نمایند.

امریه

12345