اخبار و رويدادها: دفاع دانشجو دكتری رشته پترولوژی دانشگاه
ورود به سايت

دفاع دانشجو دكتری رشته پترولوژی دانشگاه
چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷- ۱۴:۰۵:۵۶

دفاع دانشجو دكتری رشته پترولوژی دانشگاه

سولماز بلوچی دانشجوی رشته پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود از رساله خود تحت عنوان «پترولوژی، ژئوشيمی و زمين شناسی ايزوتوپی مجموعه دگرگونی - آذرين جندق - عروسان» دفاع نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، سولماز بلوچی دانشجوي رشته پترولوژی اين دانشگاه در روز دوشنبه 17 دي ماه سال جاري از رساله خود تحت عنوان «پترولوژی، ژئوشيمی و زمين شناسی ايزوتوپی مجموعه دگرگونی - آذرين جندق - عروسان» به راهنمايی دكتر محمود صادقيان دانشيار و مشاوره دكتر حبيب ا... قاسمی استاد دانشكده علوم زمين دفاع نمود.

اين رساله بر اساس نظر داوران دكتر قاسم قربانی دانشيار دانشگاه دامغان و دكتر مريم شيبی استاديار دانشكده علوم زمين و دكتر مهدی رضايی استاديار دانشكده علوم زمين به كسب درجه عالی نائل گرديد.

در اين رساله مجموعه پي سنگی جندق عروسان به سن نئوپروتروزوئيك پسين براي اولين بار در پرتو برخورداری از امكانات دقيق آزمايشگاهی مورد بررسي قرار گرفت و نتايج ارزشمندی به دست آمد كه گزيده آنها عبارت است از :

1-    انتساب دامنه سنی قطعی نئوپروتروزوئيك پسين به مجموعه جندق - عروسان

2-    شناسايی يك فاز ماگمايی جديد با سن ترياس پسين

لازم به ذكر است چاپ 2 مقاله علمی پژوهشی و 2 مقاله كنفرانسی معتبر از جمله دستاوردهای پژوهش فوق می باشد.

800_10


کلمات کلیدی: ##دفاع #رساله # دکتری #پترولوژي
12345