اخبار و رويدادها: جايگاه جهاني دانشگاه صنعتي شاهرود در حوزه هاي موضوعي
ورود به سايت

جايگاه جهاني دانشگاه صنعتي شاهرود در حوزه هاي موضوعي
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷- ۰۸:۵۰:۵۶

جايگاه جهاني دانشگاه صنعتي شاهرود در حوزه هاي موضوعي

جايگاه جهاني دانشگاه صنعتي شاهرود در حوزه هاي موضوعي بر پايه ويرايش 2019 رتبه بندي بهترين دانشگاه هاي جهان (يو.اس.نيوز).

به گزارش روابط عمومي دانشگاه صنعتي شاهرود و به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران، بر پايه ويرايش 2019 رتبه بندي بهترين دانشگاه هاي جهان (يو.اس.نيوز)  اين دانشگاه در كنار شش دانشگاه ديگر از جمله دانشگاه بوعلي سينا، سمنان، علوم پزشكي شيراز، صنعتي شيراز و ياسوج توانست در حوزه هاي موضوعي جايگاه جهاني بدست آورد.

رتبه بندي بهترين دانشگاه هاي جهان براي فهم بهتر مقايسه موسسه ها در جهان پديد آمده است. با افزايش دانشجوياني كه در پي تحصيل در كشورهاي خارجي هستند، رتبه بندي بهترين دانشگاه هاي جهان كه آوازه و پژوهش هاي علمي موسسه ها را در بردارد، مي تواند به آنها در گزينش موسسه ها ياري رساند.

اين نظام به رتبه بندي 1250 موسسه برتر از نزديك 80 كشور پرداخته است كه 21 موسسه ايراني را نيز شامل مي شود. موسسه (يو.اس.نيوز) از 13 سنجه كليدي ( آوازه جهاني پژوهشي، آوازه منطقه اي پژوهشي، شمار انتشارات، كتاب ها، همايش ها، تاثير استنادي تعديل شده، شمار روي هم رفته استنادها، شمار انتشارات در ميان 10 درصد انتشارات با كيفيت، نسبت انتشارات در ميان 10 در صد انتشارات با كيفيت، شمار همكاري جهاني، شمار مقاله هاي پر استناد در ميان يك در صد انتشارات با كيفيت) براي ارزيابي موسسه ها بهره مي گيرد.

داده هاي ارزيابي سنجه هابا همكاري شركت ( كلاريويت آناليتيكس) گردآوري مي شوند.

لازم به ذكر است جايگاه دانشگاه صنعتي شاهرود در دو جدول امتياز كل و رتبه  هاي ملي، آسيايي و جهاني موسسه هاي ايراني در نظام رتبه بندي ( يو.اس.نيوز) و جدول رتبه موسسه هاي ايراني در سنجه هاي گوناگون نظام رتبه بندي ( يو.اس.نيوز) بررسي شده است و جزء 29 دانشگاه كشور در اين رتبه بندي قرار گرفته است.

12345