اخبار و رويدادها: دفاع دانشجوی دكتری دانشكده علوم ریاضی دانشگاه
ورود به سايت

دفاع دانشجوی دكتری دانشكده علوم ریاضی دانشگاه
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷- ۱۳:۴۸:۴۰

 دفاع دانشجوی دكتری دانشكده علوم ریاضی دانشگاه

سعیده حاجی پروانه دانشجوی دكتری آنالیز مختلط دانشگاه صنعتی شاهرود از رساله خود تحت عنوان " تخمین ضرایب برای زیررده هایی از توابع تحلیلی دوتك ارز و مرومورفیك دو تك ارز با توابع قسمت حقیقی مثبت" به كسب درجه عالی نائل گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، سعیده حاجی پروانه دانشجوی دكتری آنالیز مختلط این دانشگاه در روز  چهارشنبه مورخ 23 آبان سال جاری از رساله خود تحت عنوان " تخمین ضرایب برای زیررده هایی از توابع تحلیلی دوتك ارز و مرومورفیك دو تك ارز با توابع قسمت حقیقی مثبت" به راهنمایی آقای دكتراحمد معتمدنژاد دانشیار و عضو هیات علمی گروه ریاضی محض دفاع نمود.

photo_۲۰۱۸-۱۱-۲۱_۱۳-۳۷-۳۲

این رساله بر اساس نظر داوران دكتر مهدی ایرانمنش از دانشكده علوم ریاضی و دكتر رضا معمارباشی و دكتر محمود بیدخام  از دانشكده علوم ریاضی دانشگاه سمنان، به كسب درجه عالی نائل گردید.

در این رساله كلاس توابع خطی دو- تك ارز و كلاس مرومورفیك دو- تك ارز را مورد بررسی قرار می دهیم. سپس با استفاده از توابع حقیقی مثبت و عملگرهایی خاص مانند عملگر مشتق و ضرب هادامارد زیر رده های جدیدی از این دو كلاس را تعریف و كران هایی برای ضرایب اولیه بسط سری توانی توابع متعلق به آن زیررده ها محاسبه می كنیم. همان طور كه خواهیم دید كران های بدست آمده با این روش، بسیاری از كارهای اخیر را كه توسط محققین در این زمینه انجام شده است بهبود می بخشند.

لازم به ذكر است  5 مقالهISI و2 مقاله كنفرانسی از جمله دستاورد های پژوهش فوق می باشد.

 

12345