اخبار و رويدادها: آگهی و شرايط تجديد مناقصه واگذاری فعاليتهای پشتيبانی ،خدماتی،نظارتي واداره خوابگاههای استيجاری
ورود به سايت

آگهی و شرايط تجديد مناقصه واگذاری فعاليتهای پشتيبانی ،خدماتی،نظارتي واداره خوابگاههای استيجاری
چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷- ۰۸:۵۹:۰۷دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد انجام امور خدمات جهت سرویس دهی به دانشجویان خوابگاههای استیجاری در زمینه های اسکان،اداره خوابگاهها ،تامین امنیت و حراست از خوابگاه و انجام امور نظافت از تاريخ 1397/8/1 لغايت 1398/4/15  از طريق مناقصه به پيمانكار حقوقی واجد شرايط با رعايت مقررات عمومی دولت واگذار نمايد.

لذا از كليه متقاضيان دارای تأييد صلاحيت از وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی دعوت بعمل می آيد جهت دريافت اسناد مناقصه و اطلاع از شرايط آن فایل های ذیل را مطالعه نمایند:

آگهي تجدید مناقصه خدمات عمومي 

فرم تقاضاي شركت در مناقصه 

پيوست 1شرايط مناقصه امور خدمات عمومی خوابگاه 

پيوست 2 فهرست كارهاي اجرايي مورد نظر و شرايط مورد نظر خدمات عمومی

پيوست شماره 3 

12345