اخبار و رويدادها: دانشجوی دكتری زراعت-اكولوژی گياهان دانشگاه دفاع نمود.
ورود به سايت

دانشجوی دكتری زراعت-اكولوژی گياهان دانشگاه دفاع نمود.
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷- ۱۵:۱۹:۲۷

دانشجوی دكتری زراعت-اكولوژی گياهان دانشگاه دفاع نمود.

فاطمه رسولی دانشجوی دكتری زراعت-اكولوژی گياهان دانشگاه صنعتی شاهرود از رساله خود با كسب درجه عالی دفاع نمود.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، فاطمه رسولی دانشجوی دكتری زراعت-اكولوژی گیاهان این دانشگاه در روز دوشنبه 19 ماه سال جاری از رساله خود تحت عنوان"  تأثیر امواج فراصوتی، جاسمونیك اسید و سالیسیلیك اسید بر رشد و برخی از خصوصیات كیفی استیویا (Stevia rebaudiana Bertoni L) و سرخارگل (Echinacea purpura L)  " به راهنمایی دكتر قلی پور و مشاوره دكتر جهان­بین و دكتر اصغری عضو هیات علمی دانشكده مهندسی كشاورزی دانشگاه دفاع نمود.

این رساله بر اساس نظر داوران دكتر محمدرضا عامریان، دكتر حمید عباس دخت و  دكتر خدایار همتی از دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دكتر خلیل اژدری به عنوان نماینده تحصیلات تكمیلی به كسب درجه عالی نائل گردید.

لازم به ذكر است  نتیجه پژوهش وی 2 مقاله پژوهشی با عنوان اثر اسید سالیسیلیك و اسید جاسمونیك در القای تنش اكسیداتیو، افزایش مقاومت و عملكرد در سرخارگل از مجله پژوهش های تولید گیاهی و اثر اسید جاسمونیك و اسید سالیسیلیك بر پراكسیداسیون لیپید، قند كل و  برخی آنتی­اكسیدان­ها در سرخارگل (Echinacea purpurea L) در شرایط مزرعه­ای از مجله تولید گیاهان زراعی گرگان و 2 مقاله كنفرانسی بود.

 

1

12345