اخبار و رويدادها: دفاع دو دانشجوی دكتری دانشكده كشاورزی دانشگاه
ورود به سايت

دفاع دو دانشجوی دكتری دانشكده كشاورزی دانشگاه
سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷- ۱۴:۲۷:۰۲

دفاع دو دانشجوی دكتری دانشكده كشاورزی دانشگاه

حمید مقبلی دانشجوی دكتری رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی و سمیه نظارت دانشجوی دكتری زراعت دانشكده كشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود از رساله خود با كسب درجه عالی دفاع نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید مقبلی دانشجوی دكتری رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی این دانشگاه در روز شنبه 10 شهریور 97 از رساله خود تحت عنوان " تاثیر پرایمینگ با امواج التراسونیك و كاربرد برگی متانول بر بهبود خصوصیات فیزیولوژیك و عملكرد كنجد" به راهنمایی دكتر احمد غلامی، داوری دكتر همت الله پیردشتی، دكتر منوچهر قلی پور، دكتر مهدی برادران فیروزآبادی و مشاوره دكتر محمدرضا عامریان و دكتر حمید عباس دخت در محل آمفی تئاتر پردیس كشاورزی بسطام دانشگاه دفاع نمود و بر اساس نظر داوران به كسب درجه عالی نائل گردید.

DownloadCA825X3D

ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی، مورفولوژیكی و فیزیولوژیكی كنجد(sesamum indicum L.)  تحت تاثیر تیمار‌های مختلف امواج فراصوت چاپ شده در مجله پژوهشهای گیاهی- دانشگاه تهران، تاثیر كاربرد برگی متانول بر عملكرد، شاخص‌های ریخت‌شناسی كنجد  ( Sesamum indicum L.)چاپ شده در مجله علوم گیاهان زراعی ایران- دانشگاه تهران مجل، تاثیر كاربرد متانول بر خصوصیات زراعی كنجد رقم هلیل و همچنین تاثیر كاربرد امواج التراسونیك بر خصوصیات جوانه زنی كنجد رقم هلیل از جمله مقالات ارایه شده و چاپ شده در همایش های این دانشجو دكتری می باشد.

همچنین سمیه نظارت دانشجوی دكتری زراعت دانشكده كشاورزی دانشگاه در روز شنبه 10 شهریور 97 از رساله خود تحت عنوان ارزیابی برخی خصوصیات فیزیولوژیك مرتبط با تولید قند در سورگوم شیرین " به راهنمایی دكتر احمد غلامی، داوری دكتر محمدرضا عامریان، دكتر مصطفی حیدری، دكتر همت اله پیردشتی (دانشگاه ساری) و مشاوره دكتر حمیدرضا اصغری، دكتر مهدی برادران فیروزآبادی در محل آمفی تئاتر پردیس كشاورزی بسطام دانشگاه دفاع نمود و بر اساس نظر داوران به كسب درجه عالی نائل گردید.

Download

اثر حذف مقصد و محلول‌ پاشی منیزیم بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملكرد قند دو رقم سورگوم شیرین در مجله تولید و فرآوری گیاهان زراعی و باغی، Sweet Sorghum Response to Magnesium Fertilization and Top Removal در مجله Sugar Tech، ارزیابی تغییر روند تخصیص مواد فتوسنتزی و غلظت های مختلف سولفات منیزیوم بر عملكرد كمی و كیفی شیرابه ارقام سورگوم شیرین در مجله چهاردهمین كنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات ایران و مطالعه تاثیر سولفات منیزیوم و تغییر روابط مبدا و مقصد بر رشد كمی و كیفی ارقام سورگوم شیرین در مجله چهاردهمین كنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات ایران از جمله مقالات این دانشجو دكتری می باشد.

12345