اخبار و رويدادها: دفاع از رساله دکتری در دانشکده کشاورزی
ورود به سايت

دفاع از رساله دکتری در دانشکده کشاورزی
پنج شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷- ۱۰:۰۰:۱۲

دفاع از رساله دکتری در دانشکده کشاورزی

خانم فاطمه رسولی، دانشجوی دکتری رشته زراعت- اکولوژی گیاهان زراعی با درجه عالی از رساله خود دفاع نمود.

به نام خدا
خانم فاطمه رسولی دانشجوی دکتری در رشته اکولوژی گیاهان زراعی روز دوشنبه مورخ 1397/6/19 در محل آمفی تئاتر پردیس کشاورزی بسطام از رساله خویش با عنوان "تأثیر امواج فراصوتی، جاسمونیک اسید و سالیسیلیک اسید بر رشد و برخی از خصوصیات کیفی استیویا (Stevia Rebaudiana Bertoni L.) و سرخارگل (Echinacea Purpura L.)" با درجه عالی دفاع نمود. استاد راهنمای وی، دکتر منوچهر قلی پور و اساتید مشاور، دکتر جهان بین و دکتر اصغری بودند. داوران داخلی، دکتر محمدرضا عامریان و دکتر حمید عباس دخت، و داور خارجی نیز دکتر خدایار همتی از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بودند. نماینده تحصیلات تکمیلی، دکتر خلیل اژدری بودند. نتیجه پژوهش وی 2 مقاله علمی پژوهشی و 2 مقاله کنفرانسی بود.
برای این عزیز آرزوی توفیق روز افزون را داریم.
12345