اخبار و رويدادها: آگهی مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی
ورود به سايت

آگهی مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷- ۱۳:۵۶:۰۴آگهی مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی

دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار حقوقی واجد شرایط و با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه واگذار نماید.

 لذا بدین وسیله از کلیه شرکت های دارای تایید صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی  دعوت بعمل می اید حداکثر به مدت ده روز  از تاریخ نشر این آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه و بازدید از امکانات و تجهیزات در ساعت اداری  به دبیرخانه دانشگاه واقع در شاهرود- میدان هفتم تیر (دبیرخانه مرکزی) و یا به سایت دانشگاه www.shahroodut.ac.ir  تلفن تماس: 7- 32392204-023داخلی 2358 مراجعه نماید.

-  مبلغ ضمانت نامه  شرکت در مناقصه 3/500/000/000 ریال (سه میلیاردو وپانصد میلیون ریال) می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین  شده بانکی و یا وجه نقد(واریز به حساب سپرده)  در وجه دانشگاه صنعتی شاهرود

علاقه مندان به شرکت در مناقصه جهت کسب اطلاع از جزئیات فایل های پیوست را مطالعه نمایند:

1- فهرست

2- شرایط عمومی مناقصه

3- فرم پیشنهاد قیمت

4-فرم رويت مكان و امكانات و وضعيت جهت پخت و توزيع غذا

5-شرح کار

6-جدول نیروی انسانی سلف

7- جدول جرائم

8-نشان های مورد تایید

انالیز 97

12345