اخبار و رويدادها: دفاع دو دانشجو دكتري دانشكده علوم رياضي دانشگاه
ورود به سايت

دفاع دو دانشجو دكتري دانشكده علوم رياضي دانشگاه
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷- ۱۰:۲۹:۰۶

دفاع دو دانشجو دكتري دانشكده علوم رياضي دانشگاه

فاطمه طالشيان جلودار و شاهپور نصرتي دو دانشجو دكتري دانشكده علوم رياضي دانشگاه از رساله خود با كسب درجه عالي دفاع نمودند.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه صنعتي شاهرود، فاطمه طالشيان جلودار دانشجوي دكتري تحقيق در عمليات اين دانشگاه در روز سه شنبه 25 ارديبهشت ماه سال جاري از رساله خود تحت عنوان " بررسي مسايل p- ميانه و p- مركز فازي " به راهنمايي دكتر  جعفر فتحعلي دانشيار و عضو هيات علمي گروه رياضي كاريردي  اين دانشكده دفاع نمود.

اين رساله بر اساس نظر داوران دكتر مهرداد غزنوي از دانشكده علوم رياضي و دكتر اميد سليماني فرد از دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد و دكتر علي عباسي ملائي از دانشگاه دامغان، به كسب درجه عالي نائل گرديد.

در اين رساله به بررسي مسائل مكانيابي p-ميانه و p-مركز فازي پرداخته شده است. پس از بيان مدل هاي فازي براي اين مسائل روشهايي براي تبديل آنها به مدل هاي خطي و سپس حل آنها ارائه شده است. همچنين در حالات خاص با استفاده از خواصي كه براي اين مسائل اثبات كرده ايم، الگوريتم هايي چند جمله اي براي حل مسائل 1-ميانه، 2-ميانه و 1-مركز روي درخت هاي فازي ارائه شده است. مساله مكانيابي پيوسته با پارامترهاي فازي در صفحه تحت نرمهاي L1 و اقيدسي نيز مورد بررسي قرار گرفته است.  

لازم به ذكر است چاپ 2 مقاله ISIو 2 مقاله كنفرانسي معتبر از جمله دستاورد هاي پژوهش فوق مي باشد.

11_8

همچنين شاهپور نصرتي دانشجوي دكتري آناليز مختلط اين دانشگاه در روز  چهارشنبه 26 ارديبهشت سال جاري از رساله خود تحت عنوان " بررسي پيچش روي توابع همساز و تك ارز " به راهنمايي دكتراحمد معتمدنژاد دانشيار و عضو هيات علمي گروه رياضي محض اين دانشكده دفاع نمود.

اين رساله بر اساس نظر داوران دكتر مهدي ايرانمنش از دانشكده علوم رياضي و دكتر علي غفاري و دكتر محمود بيدخام  از دانشكده علوم رياضي دانشگاه سمنان ، به كسب درجه عالي نائل گرديد.

نصرتي به توضيحاتي در خصوص رساله خود پرداخت و گفت: در اين رساله ﭘﯿﭽﺶ توابع همساز مختلط مقدار مورد بررسي قرار گرفت. تابع دو متغيير حقيقي كه لاپلاسين آن برابر صفر باشد را همساز مي ناميم و تابع مختلط مقداري كه قسمت هاي حقيقي و موهومي آن همساز باشند را تابع همساز مختلط مقدار ميناميم. براي هر دو تابع همساز مختلط مقدار ضرب هادامارد يا پيچش يك تعريف شناخته شده اي مي باشد و پيچش روي ﺗﻮاﺑﻊﺗﺤﻠﯿلي و ﻫﻤﺴﺎز، اﺑﺰاري ﺟﻬﺖ ﺑﺮرسي رده ي ﺗﻮاﺑﻊﺗﮏ ارز ﺑﺸﻤﺎر مي آﯾﺪ. آﻧﭽﻪ از ﭘﯿﭽﺶ روي ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﺤﻠﯿلي ﺗﮏ ارز اﻧﺠﺎم ﺷﺪه دريافت مي گردد، اثبات ﺗﻮاﻧﺎئي اﯾﻦ روش و ﻧﯿﺰ ﻋﻤلكرد  آن روي ﺗﻮاﺑﻊﻫﻤﺴﺎز، ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢ رده ﻫﺎيي از ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﻤﺴﺎز، اﻋﻤﺎل ﭘﯿﭽﺶ روي ﺗﻮاﺑﻊﻫﻤﺴﺎز رده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺘﺎرگون؛ ﻣﺤﺪب؛ تقريبا محدب و ﻏﯿﺮه ﺑﺸﻤﺎر مي روﻧﺪ. همچنين در اين رساله تعميم هايي  بر روي پيچش توابع همساز بدست مي آوريم.

لازم به ذكر است  3 مقالهISI    و يك مقاله كنفرانسي معتبر از جمله دستاورد هاي پژوهش فوق مي باشد.

22_2

 

 

 

12345