اخبار و رويدادها: آگهی تجدید مناقصه واگذاری شرکت های خدماتی دانشگاه صنعتی شاهرود
ورود به سايت

آگهی تجدید مناقصه واگذاری شرکت های خدماتی دانشگاه صنعتی شاهرود
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷- ۱۶:۲۹:۲۰

آگهی تجدید مناقصه واگذاری شرکت های خدماتی دانشگاه صنعتی شاهرود

آگهي تجدید مناقصه واگذاري 1- امورخدمات عمومی و پشتيباني امور غير تخصصي 2- امور خدمتگزاري و نظافت دانشگاه صنعتی شاهرود و واحدهاي تابعه

به اطلاع می رساند دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد انجام

1-   امور خدمات عمومی و پشتیبانی امور غیر تخصصی (مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 2/200/000/000 ریال)

2-   امور خدمتگزاري و نظافت (مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  1/400/000/000 ریال)

خود را به صورت جداگانه از تاريخ 1397/2/1   (ابتداي اردیبهشت 1397) لغايت 1397/12/29 (پايان سال 1397) از طريق مناقصه به پيمانكار حقوقي واجد شرايط با رعايت مقررات عمومي دولت واگذار نمايد.

خاطر نشان می سازد مهلت تحویل پیشنهادها، تا ده روز پس از تاریخ درج این آگهی و تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 3/2/97 به اداره دبیرخانه مرکزی دانشگاه می باشد. لذا از كليه متقاضيان داراي تأييد صلاحيت از وزارت كار و امور اجتماعي دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه و اطلاع از شرايط آن به نشاني اينترنتي www.shahroodut.ac.ir  مراجعه نمايند.

 تلفن تماس:  9-02332392204

-        هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت می گردد.

  امور خدمتگزاری و نظافت

خدمات عمومی و پشتیبانی غیر تخصصی  

 

مدیریت امور اداری

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

 

 

 

 

12345