اخبار و رويدادها: برگزاری کارگاه عملی تدوین طرح کسب و کار در دانشگاه
ورود به سايت

برگزاری کارگاه عملی تدوین طرح کسب و کار در دانشگاه
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶- ۱۳:۵۳:۴۶

برگزاری کارگاه عملی تدوین طرح کسب و کار در دانشگاه

برگزاری کارگاه عملی تدوین طرح کسب و کار در دانشگاه

برگزاری کارگاه عملی تدوین طرح کسب و کار در دانشگاه

55

12345