اخبار و رويدادها: کارگاه یک روزه فلسفه مکانیک کوانتومی
ورود به سايت

کارگاه یک روزه فلسفه مکانیک کوانتومی
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶- ۱۳:۴۴:۵۰

کارگاه یک روزه فلسفه مکانیک کوانتومی

کارگاه یک روزه فلسفه مکانیک کوانتومی

 

کارگاه یک روزه فلسفه مکانیک کوانتومی

 ll

12345