اخبار و رويدادها: اطلاعيه شماره 2: راهنماي پذيرش غيرحضوري (الكترونيكي) پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت مقطع كارشناسي
ورود به سايت

اطلاعيه شماره 2: راهنماي پذيرش غيرحضوري (الكترونيكي) پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت مقطع كارشناسي
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶- ۰۹:۵۳:۳۲اطلاعيه شماره 2- راهنماي پذيرش غيرحضوري (الكترونيكي) پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت مقطع كارشناسي سال تحصيلي 97-96

اطلاعيه شماره 2

راهنماي پذيرش غيرحضوري (الكترونيكي) پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت مقطع كارشناسي سال تحصيلي 97-96 جهت بهره برداری در فایل پیوست می باشد. 

 

شماره 2- راهنمای پذيرش غیرحضوری (الکترونیکی) پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسي سال تحصیلی 97-96 نسخه نهایی

12345