اخبار و رويدادها: اطلاعيه شماره 1: نحوه ثبت نام (حضوري و غيرحضوري) پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت مقطع كارشناسي
ورود به سايت

اطلاعيه شماره 1: نحوه ثبت نام (حضوري و غيرحضوري) پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت مقطع كارشناسي
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶- ۰۹:۵۲:۰۷اطلاعيه شماره 1: نحوه ثبت نام (حضوري و غيرحضوري) پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت مقطع كارشناسي سال تحصيلي 97-96

اطلاعيه شماره 1

نحوه ثبت نام (حضوري و غيرحضوري) پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت مقطع كارشناسي سال تحصيلي 97-96 جهت بهره برداری در فایل پیوست می باشد.

 

اطلاعیه شماره 1- نحوه ثبت نام (حضوری و غیرحضوری) پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی سال تحصیلی 97-96

12345